dnes je 15.4.2024

Input:

372/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z.z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

372/2007 Z.z.
[zrušené č. 20/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 29. júla 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z.z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Čl. I
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
§ 1
Označovanie hovädzieho dobytka
(1)  Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.
(2)  Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ1) hovädzieho dobytka, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.
(3)  Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.
(4)  Trvalé označenie je označenie hovädzieho dobytka plastovými ušnými značkami (ďalej len „ušné značky”). Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označí dvomi originálnymi ušnými značkami s popisom po jednej v každom uchu, ktoré mu zostávajú počas celého jeho života a nemenia sa. Trvalé označenie sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestňovaním.
(5)  Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie a nesmie byť zameniteľné s označením hovädzieho dobytka podľa odseku 4.
§ 2
Ušné značky
(1)  Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Pri používaní pridelených ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou narodenia každého jedinca hovädzieho dobytka.
(3)  Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne označí náhradnou ušnou značkou. Náhradná ušná značka obsahuje pôvodné abecedno-číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitnú evidenciu o vydaní náhradných ušných značiek vedie právnická osoba alebo fyzická osoba poverená prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat (ďalej len „poverená osoba”).2)
§ 3
Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia
Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený kontrole3) a zostáva v chove, sa označuje podľa § 1 do 20 dní po vykonaní tejto kontroly, ale najneskôr pred jeho premiestňovaním do ďalšieho chovu.
§ 4
Likvidácia ušných značiek
Ušné značky uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu nepoužijú na označenie žijúceho hovädzieho dobytka. Znehodnotenie použitých ušných značiek zabezpečí fyzická osoba alebo právnická