dnes je 23.2.2024

Input:

56/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh, v znení účinnom k 1.7.2023

56/2007 Z. z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
264/2018 Z.z.
1. 10. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
210/2020 Z.z.
1. 8. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
245/2023 Z.z.
1. 7. 2023
dopĺňa prílohy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) rody a druhy okrasných rastlín,1)
b) požiadavky na vlastnosti množiteľského materiálu okrasných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál”) a plnenie podmienok podľa tohto nariadenia vlády,
c) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu,
d) vedenie zoznamov odrôd dodávateľom,
e) podmienky uvádzania množiteľského materiálu na trh,
f) podmienky dovozu množiteľského materiálu,
g) podrobnosti o obaloch a označovaní obalov množiteľského materiálu,
h) výkon kontroly.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál,
a) ktorý je preukázateľne určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina”) a ktorý je riadne označený a dostatočne izolovaný podľa tohto nariadenia vlády,
b) z ktorého výrobky nie sú určené na pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) okrasnou rastlinou rastlina, ktorá je určená na pestovanie na okrasné účely,
b) množiteľským materiálom materiál určený na
1. množenie okrasných rastlín,
2. výrobu okrasných rastlín; ak ide o výrobu celých okrasných rastlín, len v rozsahu, v ktorom je výsledná okrasná rastlina určená na ďalšie uvádzanie na trh,
c) dodávateľom ten, ktorého predmetom činnosti je výroba, dovoz alebo uvádzanie množiteľského materiálu na trh,
d) kritickým bodom výroby množiteľského materiálu
1. pôvod a vlastnosti množiteľského materiálu,
2. hmotnosť alebo počet kusov použitých na výrobu množiteľského materiálu,
3. technologický postup pestovania množiteľského materiálu,
4. stav množiteľského porastu, z ktorého sa bude množiteľský materiál vyrábať,
5. spôsob chemického ošetrenia množiteľského porastu,
6. výživa množiteľského materiálu,
7. zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,2)
8. zber množiteľského materiálu,
9. hmotnosť alebo počet kusov vyrobeného množiteľského materiálu,
10. uvádzanie množiteľského materiálu na trh,
11. vykonanie kontroly množiteľského materiálu,
e) uvádzaním na trh skladovanie množiteľského materiálu, jeho vystavovanie, ponuka na predaj, predaj alebo dodávanie iným osobám,
f) zodpovedným orgánom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav”) alebo zodpovedný orgán iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”),
g) množiteľským porastom porast určený na výrobu množiteľského materiálu,
h) odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxómu, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú