dnes je 29.2.2024

Input:

208/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, v znení účinnom k 1.8.2007

208/2005 Z.z.
[zrušené č. 315/2010 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
313/2007 Z.z.
1. 8. 2007
mení § 8 a prílohy č. 6 a 8
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 68 ods. 3 písm. u) a v) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,
b) podrobnosti o spracovaní a skladovaní ektroodpadu,
c) podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom,
d) podrobnosti o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu,
e) podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,
f) zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona,
g) prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,
h) podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.
§ 2
Zoznam zariadení
Zoznam zariadení podľa kategórií a druhov, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1) Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje grafickým symbolom, ktorý pozostáva z pojazdnej zbernej nádoby na odpad prečiarknutej krížom. Vzor grafického symbolu na označenie elektrozariadenia je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Grafický symbol sa musí vyznačiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.
§ 4
Technické požiadavky
na nakladanie s elektroodpadom
(1) Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutočňovať v členení na
1. veľké domáce spotrebiče (kategória č. 1 druhy 1.5 až 1.18),
2. chladničky a mrazničky (kategória č. 1 druhy 1.1 až 1.4 a kategória č. 8 druh 8.8),
3. informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (kategória č. 3 druhy 3.1 až 3.21 okrem obrazoviek z kategórie č. 3 z druhov 3.4 a 3.5),
4. spotrebná elektronika (kategória č. 4 druhy 4.1, 4.3 až 4.8),
5. televízne prijímače a obrazovky z osobných počítačov (kategória č. 4 druh 4.2 a obrazovky z kategórie č. 3 z druhov 3.4 a 3.5),
6. svetelné zdroje s obsahom ortuti (kategória č. 5 druhy 5.1 až 5.6, ak svetelné zdroje obsahujú ortuť),
7. malé domáce spotrebiče (kategória č. 2 druhy 2.1 až 2.12), svetelné zdroje (kategória č. 5 druhy 5.1 až 5.6, ak svetelné zdroje neobsahujú ortuť), elektrické a elektronické náradie (kategória č. 6 druhy 6.1 až 6.8), hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (kategória č. 7 druhy 7.1 až 7.6), zdravotnícke zariadenia (kategória č. 8 druhy 8.1 až 8.7, 8.9 a 8.10), prístroje na monitorovanie a kontrolu (kategória č. 9 druhy 9.1 až 9.5) a predajné automaty (kategória č. 10 druhy 10.1 až 10.5).
(2) Miesta určené na skladovanie elektroodpadu pred ich spracovaním musia
a) byť