dnes je 14.4.2024

Input:

158/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

158/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
formou platby na pestovanie energetických plodín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín.1)
§ 2
(1) Platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín2) s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.3)
(2) Žiadosť o platbu na pestovanie energetických plodín4) (ďalej len „žiadosť”) môže podať osoba,5) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť6) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ”) a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa odseku 1.
(3) Energetickými plodinami sú akékoľvek plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické účely7) a na ktoré
a) má žiadateľ uzavretú zmluvu8) s prvým spracovateľom energetických plodín9) (ďalej len „prvý spracovateľ”) alebo nákupcom energetických plodín10) (ďalej len „nákupca”),
b) poskytol žiadateľ písomné vyhlásenie, že ich sám použije v súlade s osobitným predpisom11) (ďalej len „vyhlásenie”).
(4) Zmluva podľa odseku 3 písm. a) vyhotovená v štátnom jazyku okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise12) obsahuje
a) rok zberu energetickej plodiny,
b) názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie, nákupcu alebo prvého spracovateľa, ak je zmluva uzatvorená s prvým spracovateľom alebo nákupcom z iného členského štátu Európskej únie.
(5) Platba na pestovanie energetických plodín sa žiadateľovi poskytne, ak
a) dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve podľa odseku 4,
b) sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.13)
(6) Požadovaným objemom energetických plodín podľa odseku 5 je objem zodpovedajúci najmenej reprezentatívnemu výnosu pre energetické plodiny, ktorý sa každoročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7) Ak žiadateľ žiada o platbu na výmeru dvojročných a viacročných energetických plodín, platba sa poskytne žiadateľovi v každom roku ich pestovania. Žiadateľ je povinný v roku zberu dvojročných a viacročných energetických plodín postupovať podľa odseku 5.
(8) Žiadateľ je povinný informovať Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „agentúra”) o zmene alebo zrušení zmluvy podľa osobitného predpisu14) do piatich pracovných dní odo dňa jej zmeny alebo zrušenia.
(9) Suma platby na pestovanie energetických plodín určená podľa osobitných predpisov15) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(10) Suma platby na pestovanie energetických plodín sa upraví podľa osobitných predpisov,16) ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa osobitných predpisov.17)
§ 3
(1) Prvý spracovateľ alebo nákupca je povinný