dnes je 15.4.2024

Input:

203/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov

203/2007 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 190/2023 Z.z.]
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a zákona č. 571/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.” nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.”.
2. V § 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cieľová hodnota”.
3. V § 2 sa vypúšťa písmeno w).
Doterajšie písmená x) až ab) sa označujú ako w) až aa).
4. V § 2 písm. w) a x) sa slová „[§ 41 ods. 1 písm. e)]” nahrádzajú slovami „[§ 41 ods. 1 písm. d)]”.
5. § 2 sa dopĺňa písmenami ab) až ag), ktoré znejú:
„ab) celkovou depozíciou celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch najmä pôdy, vegetácie, vody a budovy v danej oblasti a v danom čase,
ac) hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia úroveň znečistenia ovzdušia uvedená vo vykonávacom predpise [§ 41 ods. 1 písm. c)], pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu meraní a modelovacích techník,
ad) dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia úroveň znečistenia ovzdušia uvedená vo vykonávacom predpise [§ 41 ods. 1 písm. c)], pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovanie alebo techniky objektívneho odhadu,
ae) arzénom, kadmiom, niklom a benzo(a)pyrénom celkový obsah týchto prvkov a zlúčenín vo frakcii PM10,
af) polycyklickým aromatickým uhľovodíkom organická zlúčenina zložená najmenej z dvoch spojených benzénových jadier obsahujúcich len uhlík a vodík,
ag) celkovou plynnou ortuťou výpary ortuti ako prvku (Hg) a reaktívna plynná ortuť, ktorou je druh ortuti rozpustný vo vode s dostatočne vysokým tlakom pár, aby existoval v plynnom stave.”.