dnes je 15.4.2024

Input:

374/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru

374/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2007,
ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Týmto nariadením vlády sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov
a) orgánov potravinového dozoru1) v súvislosti s výkonom kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Slovenskej republiky z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát”),
b) z dodatočných úradných kontrol.
§ 2
(1) Kontrolou potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie Slovenskej republiky z krajín, ktoré nie sú členským štátom podľa § 1 písm. a), je prepustenie potravín rastlinného pôvodu do colného režimu voľný obeh, tranzit, colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk, prepracovanie pod colným dohľadom a dočasné použitie alebo úmysel, aby bol tovar prepustený do colného režimu voľný obeh podľa osobitného predpisu,2) ako aj ich umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.
(2) Dodatočnou úradnou kontrolou podľa § 1 písm. b) je
a) kontrola nad rámec kontrolnej činnosti opísanej vo viacročnom národnom pláne kontroly, ktorá je vykonaná na základe zistenia nedodržiavania povinností podľa osobitného predpisu,3)
b) odber a analýza vzoriek a iné kontroly, ktoré sú potrebné na overenie, či sa uskutočnili nápravné opatrenia, alebo aby sa zistilo alebo dokázalo nedodržanie povinností podľa osobitného predpisu,3)
c) následná kontrola
1. plnenia opatrení uložených pri kontrolnej činnosti,
2. pozitívnych kontrolných zistení na základe hlásenia zo Systému rýchlej výmeny informácií o potravinách,4)
3. na potvrdenie odstúpeného zistenia iným orgánom úradnej kontroly,
4. a následný odber vzoriek na základe pozitívnych nálezov, ktoré si vyžadujú ďalšie analýzy a došetrenia,
5. opodstatneného prešetreného podania spotrebiteľov,
d) kontroly vykonané na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a iné kontroly nad rámec kontrolnej činnosti.
§ 3
(1) Účtovaná výška výdavkov orgánu potravinového dozoru1) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe.
(2) Pri určení výšky výdavkov podľa odseku 1 sa na výpočet hodinovej sadzby v príslušnom kalendárnom roku použijú účtovnícke údaje za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Výška výdavkov sa každoročne prepočítava a uplatňuje sa od 1. marca príslušného kalendárneho roka do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády č. 374/2007 Z.z.
Vzorec na výpočet účtovanej výšky výdavkov orgánov potravinového dozoru
1. Vzorec na výpočet účtovanej výšky výdavkov
UVV = HS × PH,
kde je
UVV účtovaná výška výdavkov,
HS hodinová sadzba,
PH počet hodín výkonu kontroly; hodinou výkonu kontroly každá aj začatá hodina práce inšpektora pri kontrole.
2. Vzorec na výpočet hodinovej sadzby
CP + CN + NŠ + OV + AV
HS = _____________________________,
PZ × RSČ
kde je
 
HS
hodinová sadzba,