dnes je 15.4.2024

Input:

114/2006 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992

114/2006 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1999 bol v Londýne prijatý Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s Protokolom súhlas svojím uznesením č. 1495 z 19. júna 2001 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 12. septembra 2001. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 2. októbra 2001.
Protokol nadobudol platnosť 4. augusta 2005 na základe článku 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 4. augusta 2005 na základe toho istého článku.
Príloha k oznámeniu č.114/2006 Z.z.
PROTOKOL O VODE A ZDRAVÍ
k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992
Zmluvné strany tohto Protokolu,
dbajúc na skutočnosť, že voda je nevyhnutná na udržanie života a že dostupnosť vody v množstve a kvalite dostatočných na spĺňanie základných ľudských potrieb je predpokladom na zlepšovanie zdravia a udržateľný rozvoj,
uvedomujúc si úžitok, ktorý pre ľudské zdravie a blahobyt vyplýva zo zdravej a čistej vody a harmonického a riadne fungujúceho vodného prostredia,
uvedomujúc si, že povrchové a podzemné vody sú obnoviteľné zdroje s obmedzenou schopnosťou obnoviť sa z nepriaznivých dopadov ľudských činností na ich množstvo a kvalitu, že akékoľvek nerešpektovanie týchto obmedzených schopností môže viesť k nepriaznivým krátkodobým i dlhodobým dôsledkom na ľudské zdravie a blahobyt a že v dôsledku takejto situácie má pre spĺňanie potrieb ľudí i ochranu životného prostredia zásadný význam trvalo udržateľné riadenie vodného cyklu,
uvedomujúc si aj následky, ktoré môže mať na verejné zdravie nedostatok vody v množstve a kvalite dostatočných na zabezpečenie základných ľudských potrieb, ako aj vážny vplyv takéhoto nedostatku najmä na zraniteľné a znevýhodnené osoby a na sociálne slabšie skupiny alebo jednotlivcov,
uvedomujúc si, že prevencia, kontrola a znižovanie výskytu ochorení súvisiacich s vodou sú dôležité a naliehavé úlohy, ktoré možno uspokojivo zabezpečovať iba prostredníctvom zvýšenej spolupráce na všetkých úrovniach a medzi všetkými rezortmi v rámci krajín i medzi jednotlivými štátmi,
uvedomujúc si aj to, že dôležitými aspektmi prevencie, kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou sú dozor a zriaďovanie systémov včasného varovania a odozvy,
zakladajúc svoje činnosti na záveroch Konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro 1992) a najmä na Deklarácii z Ria a Agende 21, ako aj na programe zameranom na ďalšie zavádzanie Agendy 21 (New York 1997) a následnom rozhodnutí Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj pre oblasť trvalo udržateľného využívania sladkej vody (New York 1998),
čerpajúc inšpiráciu z príslušných ustanovení Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z