dnes je 23.2.2024

Input:

481/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

481/2006 Z.z.
[zrušené č. 116/2016 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. júla 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a) o lesníckej rovnošate (ďalej len „rovnošata”) a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva,
b) o postupe pri prideľovaní rovnošaty, výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí,
c) o používaní a udržovaní rovnošaty a
d) o označení na rovnošate.
§ 2
(1) Rovnošata je tmavozelenej farby. Vyhotovuje sa vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca a pozostáva z povinných rovnošatových súčastí a prípustných rovnošatových súčastí.
(2) Povinné rovnošatové súčasti sú čiapka letná, klobúk, čiapka zimná, sako, nohavice (ak ide o ženu, nohavice a sukňa), bundokošeľa, hubertus, šál, košeľa zelená, košeľa biela a viazanka. Prípustné rovnošatové súčasti sú golfky, lýtkovnice, plášť do dažďa, sveter, pracovné topánky, zimná zelená bunda a letná zelená bunda. Každá rovnošatová súčasť má svoje bodové ohodnotenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 1.
(3) Označenie na rovnošate je jej povinnou súčasťou; skladá sa z výložiek umiestnených na golieri saka a nášivky umiestnenej na ľavom rukáve saka v strede medzi ramenom a lakťom. Na bundokošeli a svetri sa nášivka umiestňuje na ľavom rukáve v strede medzi ramenom a lakťom. Pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „štátny zamestnanec”) sa vyhotovuje podľa prílohy č. 2.
(4) Označenie na lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických osôb a právnických osôb, ktorí sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu, nesmie byť zameniteľné s označením na rovnošate podľa odseku 3.
§ 3
(1) Rovnošata a jej súčasti sa prideľujú a vydávajú po vzniku štátnozamestnaneckého pomeru1) štátneho zamestnanca. Pri pridelení rovnošaty sa zamestnancovi vydajú všetky povinné rovnošatové súčasti.
(2) Štátny zamestnanec má v každom kalendárnom roku nárok na 4 150 bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí. Štátnemu zamestnancovi vzniká nárok na pridelenie bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí k 1. januáru. Ak vznikne štátnozamestnanecký pomer v priebehu kalendárneho roka, štátny zamestnanec má nárok na pridelenie pomernej časti bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.
(3) Evidencia o vydaní rovnošatových súčastí sa vedie na evidenčnej karte lesníckej rovnošaty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3. Prevzatie rovnošatových súčastí štátny zamestnanec potvrdzuje svojím podpisom. Odpis bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí pri povinných rovnošatových súčastiach sa vykonáva podľa hodnôt uvedených v prílohe č. 1 písm. a). Odpis bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí pri prípustných rovnošatových súčastiach sa vykonáva podľa nadobúdacej ceny spôsobom určeným v prílohe č. 1 písm. b).
(4) Počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí nemožno presiahnuť; to neplatí pri obmene prípustných rovnošatových súčastí, ak rozdiel medzi počtom bodov a