dnes je 17.4.2024

Input:

32/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

32/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. januára 2006,
ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením vlády sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol (ďalej len „poplatok”) pri
a) prehliadkach pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich,
b) rozrábaní mäsa,
c) skladovaní mäsa,
d) dovoze mäsa,
e) produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh,
f) dovoze produktov rybolovu z tretích krajín,1)
g) živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu,2)
h) dovoze živých zvierat podľa osobitného predpisu.3)
§ 2
Poplatky za prehliadky pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich
Poplatok za prehliadky pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich podľa osobitného predpisu4) sa ustanovuje takto:
a) hovädzie a teľacie mäso
1. dospelý hovädzí dobytok 90,30 Sk za zviera,
2. mladý hovädzí dobytok 50, 40 Sk za zviera,
b) nepárnokopytníky (koňovité) 88,20 Sk za zviera,
c) bravčové mäso, zvieratá s hmotnosťou tela
1. nižšou ako 25 kg 10 Sk za zviera,
2. 25 kg a vyššou ako 25 kg 26,30 Sk za zviera,
d) mäso oviec a kôz, zvieratá s hmotnosťou tela
1. nižšou ako 12 kg 3,70 Sk za zviera,
2. od 12 kg do 18 kg 7,40 Sk za zviera,
3. vyššou ako 18 kg 10 Sk za zviera,
e) hydinové mäso
1. brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela nižšou ako 2 kg a nosnice 0,21 Sk za kus,
2. ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg 0,42 Sk za kus,
3. ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg 0,84 Sk za kus,
f) králičie mäso a zverina z malej pernatej zveri alebo srstnatej zveri
1. králiky a malá pernatá zver a malá srstnatá zver
1.1. s hmotnosťou tela nižšou ako 2 kg 0,21 Sk za kus,
1.2. s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg 0,42 Sk za kus,
1.3. s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg 0,84 Sk za kus,
2. suchozemské cicavce s hmotnosťou tela
2.1. diviačia zver
2.1.1. nižšou ako 25 kg 10 Sk za zviera,
2.1.2. 25 kg a vyššou ako 25 kg 26,30 Sk za zviera,
2.2. prežúvavce
2.2.1. nižšou ako 12 kg 3,70 Sk za zviera,
2.2.2. od 12 do 18 kg 7,40 Sk za zviera,
2.2.3. vyššou ako 18 kg 10 Sk za zviera.
§ 3
Poplatky pri rozrábaní mäsa
Poplatok pri rozrábaní mäsa podľa osobitného predpisu5) je 59,90 Sk za každú tonu mäsa, ktorá prichádza do rozrábkarne. Táto suma sa pripočítava k sume uvedenej v § 2. Ak sa úkony pri rozrábaní vykonávajú v tej istej prevádzkarni, kde sa mäso získava, poplatok sa zníži na 27,30 Sk.
§ 4
Poplatky pri skladovaní mäsa
Poplatok pri skladovaní mäsa6) je vo výške skutočných výdavkov potrebných na vykonanie veterinárnej inšpekcie a veterinárnej kontroly skladovaného mäsa.
§ 5
Zvýšenie poplatkov
Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,7) poplatky podľa § 2 a 3 sa zvyšujú na dvojnásobok.
§ 6
Poplatky pri dovoze mäsa
(1) Poplatok pri dovoze mäsa podľa osobitného predpisu8) je 193