dnes je 14.4.2024

Input:

274/2006 Z.z., Zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

274/2006 Z.z.
ZÁKON
z 20. apríla 2006
o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) a pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra”) pri poskytovaní
a) finančných prostriedkov na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka podľa podmienok ustanovených vo viacročnej finančnej dohode1) z programu SAPARD,
b) dotácií v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu;2) podmienky poskytovania dotácií upravuje osobitný predpis,3)
c) podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) pôdnym blokom základná jednotka evidencie pôdy, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
b) dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku v pôdnom bloku,
c) hospodárskym rokom časové obdobie 12 mesiacov, ktorého začiatok je odvodený od biologických vlastností výrobkov a od špecifických podmienok domáceho trhu s týmito výrobkami,
d) informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden údaj alebo viac údajov, ktoré sú systematicky spracúvané s použitím automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
e) nepotravinárskym využitím výrobkov využitie výrobkov na iné účely ako na účely výživy ľudí alebo hospodárskych zvierat,
f) programom propagácie pre poľnohospodárske výrobky súbor opatrení a činností zameraných na spotrebu a odbyt poľnohospodárskych výrobkov,
g) programom Sektorový operačný program, Plán rozvoja vidieka, Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,
h) účastníkom trhu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába, spracúva alebo uvádza na trh vybrané výrobky.
Inštitucionálne riadenie
§ 3
(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na podporu v pôdohospodárstve. Ministerstvo vo vzťahu k orgánom Európskej únie vykonáva a zabezpečuje úlohy príslušného orgánu pre záručnú sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len „fond”), Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a riadiaceho orgánu pre usmerňovaciu sekciu fondu a pre programy financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu rybného hospodárstva, Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európskeho fondu na regionálny rozvoj na podporu spracovania poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
(2) Ministerstvo
a) rozhoduje o usmerňovaní poskytovania podpory a národných doplatkov,
b) udeľuje a odníma