dnes je 9.12.2023

Input:

167/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat

167/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. marca 2004
o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje pravidlá hodnotenia doplnkových látok1) a niektorých kŕmnych surovín, ktoré sú určené na výživu zvierat pred ich povolením, uvádzaním do obehu a používaním vo výžive zvierat.
§ 2
Každá doplnková látka a niektoré kŕmne suroviny pred ich uvedením do obehu alebo pred ich používaním vo výžive zvierat musia byť povolené Komisiou Európskych spoločenstiev (ďalej len komisia ).
§ 3
(1) Každý, kto podáva žiadosť o povolenie novej doplnkovej látky alebo o povolenie nového používania, alebo o zmenu používania už povolenej doplnkovej látky, musí predložiť ako súčasť žiadosti dokumentáciu, ktorá je v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe č. 1.
(2) Každý, kto podáva žiadosť o povolenie niektorých kŕmnych surovín alebo o zmenu používania už povolenej kŕmnej suroviny, musí predložiť ako súčasť žiadosti dokumentáciu, ktorá je v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe č. 2.
(3) Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len kontrolný ústav ) a komisii.
(4) Výnimku z použitia doplnkových látok alebo kŕmnych surovín v kŕmnych zmesiach alebo použitie nepovolených doplnkových látok alebo nepovolených kŕmnych surovín povoľuje kontrolný ústav len na vedecké účely s podmienkou, že
a) pokusy sa vykonávajú podľa prílohy č. 1 alebo 2,
b) je umožnená úradná kontrola pokusov,
c) živočíšne produkty z pokusov sa nepoužívajú na obchodné účely.
§ 4
Týmto nariadením sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 5
Zrušuje sa § 19 ods. 3 až 5 a príloha č. 2 časti B a C výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 149731997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív (oznámenie č. 106/1998 Z.z.).
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Mikuláš Dzurinda v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 167/2004 Z.z.
PRAVIDLÁ HODNOTENIA DOPLNKOVÝCH LÁTOK VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Podľa týchto pravidiel sa zostavuje dokumentácia o látkach a prípravkoch, ktorá sa predkladá so žiadosťou o povolenie týchto látok a prípravkov ako doplnkových látok v krmivách alebo o nové používanie už povolenej doplnkovej látky. Dokumentácia musí umožniť vyhodnotenie doplnkových látok na základe súčasného stavu poznatkov a zabezpečiť súlad so základnými princípmi ustanovenými na ich povolenie.1)
Doplnkové látky podľa časti I tejto prílohy sú chemicky definované látky alebo prípravky obsahujúce tieto látky v takom stave, v akom sa zapracúvajú do premixov a krmív.
Doplnkové látky podľa časti II tejto prílohy sú mikroorganizmy alebo enzýmy, alebo