dnes je 15.4.2024

Input:

215/2001 Z.z., Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, v znení účinnom k 1.7.2016

215/2001 Z.z.
ZÁKON
z 18. mája 2001
o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon utvára podmienky na ochranu genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „genetické zdroje rastlín”) a ich trvalo udržateľné využívanie pre potreby výživy ľudí, zvierat a poľnohospodárstva a na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín.
(2) Zákon upravuje
a) podmienky ochrany genetických zdrojov rastlín,
b) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane genetických zdrojov rastlín,
c) podmienky zhromažďovania, uchovávania a trvalo udržateľného využívania genetických zdrojov rastlín,
d) starostlivosť o genetické zdroje rastlín,
e) pôsobnosť orgánov ochrany genetických zdrojov rastlín.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) biologickou rôznorodosťou rastlín rôznorodosť všetkých živých rastlín vrátane ich suchozemských a vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou; biologická rôznorodosť rastlín zahŕňa rôznorodosť v rámci druhov, medzi druhmi a rozmanitosť ekosystémov,
b) genetickým zdrojom rastlín akýkoľvek materiál súčasnej alebo potenciálnej hodnoty rastlinného pôvodu obsahujúci funkčné jednotky dedičnosti, ktorý pozostáva z domestikovaných alebo pestovaných druhov rastlín a tých ostatných druhov rastlín z miesta ich prirodzeného výskytu, ktoré sa využívajú alebo ktoré sa môžu využívať na vytvorenie, vyvinutie alebo objavenie nových odrôd rastlín, 1)
c) ochranou genetických zdrojov rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu ochrana udržiavania a obnovy životaschopných populácií druhov rastlín v ich prírodnom prostredí, v ktorom sa prirodzene vyvinuli, a v prípade domestikovaných alebo pestovaných druhov v prostredí, kde nadobudli charakteristické vlastnosti,
d) ochranou genetických zdrojov rastlín mimo miesta ich prirodzeného výskytu ochrana zložiek biologickej rôznorodosti rastlín mimo miesta ich prirodzeného výskytu,
e) domestikovanými alebo pestovanými druhmi rastlín tie druhy rastlín, ktorých proces vývoja ovplyvnil človek na uspokojovanie svojich potrieb,
f) kolekciou genetických zdrojov rastlín súbor skupín rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu evidovaných v Národnom programe ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „národný program”),
g) krajovou odrodou nešľachtená odroda, ktorá sa dlhoročným pestovaním prispôsobila pôdnym a klimatickým podmienkam určitej pestovateľskej oblasti a má aspoň v tejto oblasti úžitkové vlastnosti významné pre poľnohospodárstvo a ktorá sa odlišuje od obdobných šľachtených alebo krajových odrôd,
h) trvalo udržateľným využívaním genetických zdrojov rastlín využívanie genetických zdrojov rastlín takým spôsobom a v takej miere, ktoré nevedú k dlhodobému poklesu biologickej rôznorodosti rastlín a udržiavajú si schopnosť uspokojovať potreby a nároky súčasných a budúcich generácií,
i) účelovým technickým zariadením technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú semená, peľ a časti