dnes je 14.4.2024

Input:

69/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely

69/2004 Z.z.
[zrušené č. 444/2021 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004,
ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1)  Na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely (ďalej len aktivity ), ktoré zahŕňajú použitie škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov podľa osobitného predpisu1) (ďalej len materiál ), je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná pred dovozom takéhoto materiálu na územie Slovenskej republiky alebo pred jeho premiestňovaním v rámci územia Slovenskej republiky alebo jej chránenej zóny požiadať (ďalej len žiadateľ ) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) o povolenie.
(2)  Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)  názov, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby vrátane mena, priezviska a adresy osoby zodpovednej za aktivity alebo meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,
b)  vedecký názov alebo názvy materiálu vrátane vedeckých názvov príslušných škodlivých organizmov,
c)  typ materiálu,
d)  množstvo materiálu,
e)  miesto pôvodu materiálu vrátane príslušnej dokumentácie materiálu dovážaného z tretej krajiny,
f)  trvanie, popis, ciele a obsah predpokladaných aktivít vrátane súhrnu vedeckej, výskumnej alebo šľachtiteľskej práce,
g)  adresu a popis miesta alebo miest karanténneho prechovávania materiálu a adresu a popis miesta, v ktorom sa bude vykonávať testovanie,
h)  miesto prvého uskladnenia alebo prvého pestovania v prípade úradne schváleného uvoľnenia materiálu do obehu,
i)  navrhované metódy zneškodnenia alebo ošetrenia materiálu po skončení povolených aktivít,
j)  navrhované miesto vstupu, cez ktorý sa materiál dovezie na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny.
§ 2
(1)  Ministerstvo po prijatí žiadosti povolí vykonávanie príslušných aktivít, ak Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len kontrolný ústav ) osvedčí, že sú splnené podmienky uvedené v prílohe č. 1.
(2)  Ak kontrolný ústav počas vykonávania aktivít zistí, že podmienky uvedené v prílohe č. 1 nie sú splnené, ministerstvo zakáže vykonávanie aktivít povolených podľa odseku 1.
(3)  Po povolení vykonávania aktivít uvedených v § 1 ministerstvo udelí povolenie na dovoz2) na územie Slovenskej republiky alebo na premiestňovanie v rámci územia Slovenskej republiky alebo jej chránených zón materiálu (ďalej len povolenie ) uvedeného v žiadosti. Materiál musí byť počas dovozu alebo premiestňovania sprevádzaný týmto povolením, ktorého vzor je uvedený