dnes je 14.4.2024

Input:

159/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

159/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
 
Predpis:
K dátumu:
Poznámka:
36/2008 Z.z.
15. 02. 2008
mení § 5, § 6
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb1) (ďalej len „platba”) v rastlinnej výrobe.
(2) Platba sa poskytuje na
a) plodiny pestované na ornej pôde,
b) chmeľ,
c) vybrané odrody tabaku.
§ 2
Žiadosť o platbu2) môže podať ten, kto vykonáva poľnohospodársku činnosť3) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ”) a spĺňa podmienky na poskytnutie podpory formou jednotnej platby na plochu.4)
§ 3
(1) Platba na plodiny pestované na ornej pôde uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „podporované plodiny”) sa poskytne žiadateľovi na
a) výmeru najmenej 0,3 hektára, ktorá bola osiata podporovanou plodinou do 31. mája príslušného kalendárneho roka,
b) výmeru, na ktorej sa podporované plodiny pestujú do začiatku kvitnutia, pričom porasty olejnín, strukovín, ľanu olejného, ľanu priadneho a pšenice tvrdej sa musia naďalej pestovať za bežných podmienok rastu v súlade s miestnou poľnohospodárskou praxou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka pred zberom, ak neboli pozbierané v plnej zrelosti pred 30. júnom príslušného kalendárneho roka; strukoviny možno zberať až po dosiahnutí štádia mliečnej zrelosti.
(2) Ak výmera podporovaných plodín na ornej pôde uvedená v žiadostiach o platbu podľa odseku 1 presiahne výmeru 1 003 453 hektárov, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru ornej pôdy podľa presiahnutej výmery.
§ 4
(1) Platba na chmeľ sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov5) k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 hektára.
(2) Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu podľa odseku 1 presiahne 305,13 hektára, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery.
§ 5
(1) Platbu na odrody tabaku Virginia alebo Burley možno poskytnúť žiadateľovi na základe výšky jeho kvóty na tabak k 31. decembru 2005.
(2) Platbu na odrody tabaku podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe žiadosti podanej na rok 2008.
§ 6
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka súčasne so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu.10)
(2) Žiadateľ je povinný v prílohe žiadosti vyznačiť podľa osobitného predpisu11) plochu podľa § 3.
(3) Suma platieb určená podľa osobitného predpisu12) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(4) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému podľa osobitného predpisu.13)
(5) Ak sa na