dnes je 15.4.2024

Input:

309/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok

309/2004 Z.z.
[zrušené č. 597/2006 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z.z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)  druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou ich registrácie,
b)  podrobnosti o vykonávaní štátnych odrodových skúšok (ďalej len odrodová skúška) a o poskytovaní množiteľského materiálu na ich vykonanie,
c)  náležitosti žiadosti o registráciu odrody a o úradnom opise odrody,
d)  podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a udržiavacieho šľachtenia a o vedení dokumentácie o tomto výkone,
e)  postup pri vykonávaní odrodových skúšok druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do Zoznamu odporučených odrôd,
f)  podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie,
g)  podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,
h)  podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd.
§ 2
Overovanie hospodárskej hodnoty
(1)  Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overovanie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie ich odrôd, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa technologická kvalita odrody zisťuje skúškou technologickej kvality tak, aby sa overil súhrn kvalitatívnych znakov, ktoré sú charakteristické pre danú odrodu druhu poľnohospodárskych plodín a ktoré určujú jej využitie na výživu človeka alebo hospodárskych zvierat alebo na priemyselné spracovanie.
(3)  Skúšky hospodárskej hodnoty sa vykonávajú
a)  dva až tri roky, ak ide o jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín; ak má odroda skončené odrodové skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (ďalej len skúšky DUS1) ) a dosiahne veľmi dobré výsledky hospodárskej hodnoty, tieto skúšky sa nemusia vykonávať v treťom roku,
b)  najmenej dva úžitkové roky, ak ide o viacročné druhy poľnohospodárskych plodín,
c)  tri roky plnej rodivosti, ak ide o odrody viniča hroznorodého,
d)  päť rokov plnej rodivosti, ak ide o klony viniča hroznorodého,
e)  tri roky produkcie rezkov, ak ide o podpníkový vinič, a tri roky plnej rodivosti, ak ide o naštepené odrody alebo klony viniča hroznorodého.
§ 3
Podrobnosti o vykonávaní štátnych odrodových skúšok
(1)  Žiadosť o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii, ako aj žiadosť o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa môžu registrovať iba dobrovoľne na podnet žiadateľa,