dnes je 14.4.2024

Input:

166/2009 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

166/2009 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 15. apríla 2009 č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 384/2002 Z.z., oznámenie č. 214/2005 Z.z., oznámenie č. 236/2006 Z.z., oznámenie č. 483/2007 Z.z., oznámenie č. 223/2008 Z.z. a oznámenie č. 22/2009 Z.z.).
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označením a s vymedzením koncentračných limitov.
Výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Komisie 2009/2/ES z 15. januára 2009, ktorou sa tridsiaty prvý raz prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 11, 16. 1. 2009).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej podobe na internetovej adrese www.economy.gov.sk.