dnes je 17.4.2024

Input:

46/2009 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače, v znení účinnom k 12.2.2018

46/2009 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. januára 2009,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
300/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
217/2017 Z.z.
12. 2. 2018
mení 4 novelizačné body
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády”) sa vzťahuje na aerosólové rozprašovače, ktorých objem nádob je v rozsahu
a) od 50 ml do 1000 ml pri kovových aerosólových rozprašovačoch,
b) do 150 ml pri sklenených aerosólových rozprašovačoch s nechránenými sklenenými obalmi vrátane plastových aerosólových rozprašovačov, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z nechráneného skla,
c) do 220 ml pri sklenených aerosólových rozprašovačoch s trvalým ochranným povlakom vrátane plastových aerosólových rozprašovačov, ktoré sa považujú za rozprašovače s obalmi z chráneného skla.
§ 2
(1) Aerosólový rozprašovač je obal vyrobený z kovu, zo skla alebo z plastu obsahujúci stlačený, skvapalnený alebo rozpustený plyn pod tlakom s kvapalinou, pastou alebo práškom alebo bez nich a je vybavený vypúšťacím zariadením umožňujúcim vypustiť obsah ako tuhé alebo kvapalné častice v suspenzii s plynom, vo forme peny, pasty, prášku alebo v kvapalnom stave.
(2) Aerosólový rozprašovač nie je určený na opätovné použitie.
§ 3
(1) Aerosólový rozprašovač možno uviesť na trh, len ak spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 1 k tomuto nariadeniu.
(2) Na potreby uvedenia aerosólového rozprašovača na trh sa rozumie
a) tlakom vnútorný tlak vyjadrený v baroch,
b) testovacím tlakom tlak, ktorému sa prázdny obal aerosólového rozprašovača podrobí počas 25 sekúnd bez toho, aby sa vyskytli netesnosti alebo aby kovové alebo plastové obaly vykazovali viditeľné alebo trvalé deformácie s výnimkou prípustných deformácií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 bode 6.1.1.2.,
c) tlakom prasknutia minimálny pretlak, pri ktorom obal aerosólového rozprašovača praskne alebo sa roztrhne,
d) celkovým objemom objem, pri ktorom je otvorený obal aerosólového rozprašovača naplnený až po okraj otvoru v mililitroch,
e) čistým objemom objem uzavretého a naplneného obalu aerosólového rozprašovača v mililitroch,
f) objemom kvapalnej fázy objem, ktorý zaberá v uzavretom a naplnenom aerosólovom rozprašovači neplynná fáza,
g) testovacími podmienkami hodnoty merané pri 20 oC (+/-5 oC) pri hydraulicky vytvorených testovacích tlakoch a tlakoch prasknutia,
h) látkou látka podľa osobitného predpisu,1)
i) zmesou zmes podľa osobitného predpisu.1a)
(3) Osoba1) zodpovedná za uvedenie aerosólového rozprašovača na trh je povinná pred jeho uvedením na trh
a) vykonať analýzu nebezpečenstiev s cieľom identifikovať nebezpečenstvá, ktoré sa na taký výrobok vzťahujú; navrhnúť, testovať náplň aerosólového rozprašovača podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 bode 6., vyrobiť aerosólový rozprašovač a podľa potreby vypracovať na základe analýzy podľa prvej časti vety a na aerosólovom rozprašovači uviesť upozornenia vyplývajúce z vykonanej analýzy týkajúcej sa používania aerosólového