dnes je 15.4.2024

Input:

80/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov

80/2007 Z.z.
[zrušené č. 220/2015 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 31. januára 2007
o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz
poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády v súlade s osobitnými predpismi1) upravuje
a) podmienky predkladania žiadostí o vydanie povolenia na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov (ďalej len „licencia”), certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady (ďalej len „licencia s náhradou”) a osvedčenia o náhrade,
b) určenie formy finančnej zábezpeky.
§ 2
(1) Žiadosť o vydanie licencie, licencie s náhradou alebo osvedčenia o náhrade (ďalej len „žiadosť”) sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”) na predpísanom tlačive.2)
(2) Ak je žiadosť žiadateľom podávaná prvýkrát, prílohou žiadosti je
a) úradne osvedčená kópia dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla,
b) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, nie starší ako 30 dní,
c) vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v exekúcii, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý,
d) ďalší doklad, ak tak ustanovuje osobitný predpis.1)
(3) Agentúra3) zaregistruje žiadateľa, ak je žiadosť podaná podľa odseku 2.
§ 3
(1) Na účely zabezpečenia podmienok uvedených v licencii, licencii s náhradou alebo osvedčení o náhrade žiadateľ musí prijať záväzok formou finančnej zábezpeky v prospech agentúry.
(2) Finančnú zábezpeku podľa odseku 1 žiadateľ poskytne formou
a) bankového prevodu finančných prostriedkov na účet agentúry zriadený v banke,4) alebo
b) bankovej záruky.5)
(3) Finančná zábezpeka poskytnutá formou bankového prevodu musí byť realizovaná v deň podania žiadosti.
(4) Finančnú zábezpeku poskytnutú formou bankovej záruky žiadateľ preukazuje záručnou listinou banky. Záručná listina banky je prílohou žiadosti.
§ 4
(1) Ak je splnený záväzok vyplývajúci z licencie, licencie s náhradou alebo osvedčenia o náhrade, agentúra za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch1) vráti celú finančnú zábezpeku alebo jej časť.
(2) Agentúra uvoľní časť finančnej zábezpeky, ak žiadateľ podá písomnú žiadosť a predloží všetky doklady ustanovené v osobitných predpisoch.1) Suma, ktorú agentúra uvoľní, predstavuje najmenej 50 % sumy celej finančnej zábezpeky vzťahujúcej sa na jeden obchodný prípad, najmenej však 500 000 Sk.
(3) Ak podmienky určené v licencii, licencii s náhradou alebo v osvedčení o náhrade určené podľa osobitných predpisov1) nie sú dodržané, agentúra najneskôr do piatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti prevedie finančné prostriedky z osobitného účtu agentúry zriadeného v banke, ktoré tvoria finančnú zábezpeku alebo jej časť, na vlastný príjmový rozpočtový účet vedený v Štátnej