dnes je 9.12.2023

Input:

329/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov, v znení účinnom k 1.2.2012

329/2007 Z.z.
[zrušené č. 336/2011 Z.z.]
N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 27. júna 2007,
ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
189/2008 Z.z.
1. 11. 2009
dopĺňa prílohu č. 1 a 2
189/2008 Z.z.
1. 2. 2010
dopĺňa prílohu č. 1
24/2009 Z.z.
1. 11. 2009
dopĺňa prílohu č. 2
24/2009 Z.z.
1. 4. 2010
dopĺňa prílohu č. 1
24/2009 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa prílohu č. 1
33/2010 Z.z.
19. 2. 2010
dopĺňa prílohu č. 1 a 2
33/2010 Z.z.
1. 7. 2011
dopĺňa prílohu č. 1
33/2010 Z.z.
1. 9. 2011
dopĺňa prílohu č. 1
321/2010 Z.z.
1. 9. 2010
mení a dopĺňa § 3, prílohu č. 1 a 2
321/2010 Z.z.
1. 9. 2011
mení prílohu č. 1
321/2010 Z.z.
1. 10. 2011
mení prílohu č. 1
321/2010 Z.z.
1. 2. 2012
mení prílohu č. 1
549/2010 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
549/2010 Z.z.
1. 8. 2012
doteraz neuvedené
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Centrum pre chemické látky a prípravky autorizuje výrobok, ak žiadateľ o autorizáciu1) spĺňa osobitné podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre každú účinnú látku osobitne.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem bodu 2 prílohy č. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
 
v z. Dušan Čaplovič v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2007 Z.z.
ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK VYHOVUJÚCICH NA ZARADENIE DO BIOCÍDNYCH VÝROBKOV
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 329/2007 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.  Smernica Komisie 2006/140/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES tým, že sa do prílohy I k tejto smernici zaradí fluorid sulfurylu ako aktívna látka (Ú. v. EÚ L 414, 30. 12. 2006).
2.  Smernica Komisie 2007/20/ES z 3. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dichlofluanid ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2007).
3.  Smernica Komisie 2008/15/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť klotianidín ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).
4.  Smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difetialón ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007).
5.  Smernica Komisie 2008/16/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť etofenprox ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).
6.  Smernica Komisie 2008/75/ES z 24. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008).
7.  Smernica Komisie 2008/77/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiametoxám ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).
8.  Smernica Komisie 2008/78/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentua Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť propikonazol ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198,