dnes je 15.4.2024

Input:

217/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z.

217/2007 Z.z.
ZÁKON
z 29. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slovo „výrobok” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane jeho príloh a v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie nahrádza slovom „produkt” v príslušnom tvare.
2. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt” (ďalej len „národná environmentálna značka”),
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní environmentálnej značky „Európsky kvet” (ďalej len „environmentálna značka Európskeho spoločenstva”) ustanovenej podľa osobitného predpisu,1a
c) zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5, Ú. v. ES L 237, 21. 9. 2000).”.
3. Slovo „tovar” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vrátane príloh nahrádza slovom „výrobok” v príslušnom tvare.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3 Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26, Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).”.
5. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 5” nahrádzajú slovami „tohto zákona”.
6. V § 2 ods. 2 sa slovo „Environmentálnou” nahrádza slovami „Národnou environmentálnou”.
7. V nadpise § 3 sa za slovo „udelenie” vkladá slovo „národnej”.
8. V § 3 ods. 1 sa slovo „Environmentálna” nahrádza slovami „Národná environmentálna”.
9. V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „udelenie environmentálnej značky” nahrádzajú slovami „udelenie národnej environmentálnej značky”.
10. V § 3 ods. 4 písm. b) sa slovo „priemyselného” vypúšťa a slovo „vyrábajúceho” sa nahrádza slovom „produkujúceho”.
11. V § 3 ods. 4 písm. f) sa za slovo „udelená” vkladá slovo „národná”.
12. V § 3 ods. 6 sa slovo „Environmentálnu” nahrádza slovami „Národnú environmentálnu”.
13. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Napríklad zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.” nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene