dnes je 17.4.2024

Input:

227/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

227/2007 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 373/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých
vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. f) a v § 18 ods. 1 vrátane nadpisu sa slová „§ 18 ods. 3 písm. m)” nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3 písm. l)”.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
 1§ 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 532/2005 Z.z.”.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3 § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.”.
4. V § 15 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dokumentáciu vedie v elektronickej forme.”.
5. V § 16 ods. 3 druhej vete sa slová „časť evidencie podľa odseku 2 písm. a) možno viesť v elektronickej forme” nahrádzajú slovami „evidencia podľa odseku 2 písm. a) sa vedie v elektronickej forme”.
6. V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
7. V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová „v prílohe č. 4” nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3”.
8. V § 21 sa slová „v prílohe č. 5” nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4”.
9. Prílohy č. 1 až 4 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z.z.
VZOR
DOKUMENTÁCIA O STARÝCH VOZIDLÁCH ODOVZDANÝCH A PREVZATÝCH NA URČENÉ PARKOVISKO
1. Údaje o parkovisku
 
1.1. Číslo parkoviska:
 
1.2. Názov parkoviska:
 
1.3. Adresa:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Okres:
1.4. Obchodné meno prevádzkovateľa:1)
 
IČO:2)
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie o udelení súhlasu:
 
2. Údaje o starom vozidle3)
2.1. Druh vozidla a továrenská značka:
 
2.2. Evidenčné číslo:
 
2.3. Výrobné číslo podvozku (karosérie):
 
2.4. Výrobné číslo motora:
 
2.5. Opis vybavenia:
 
3. Údaje o umiestnení starého vozidla na parkovisko
3.1. Údaje o subjekte, ktorý zabezpečil umiestnenie
Adresa
Ulica:
 
 
Obec:
 
Okres:
 
 
PSČ:
 
3.2. Údaje o subjekte, ktorý dopravil vozidlo na parkovisko
Obchodné meno:1)
 
 
 
IČO:2)
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa
Ulica:
 
 
Obec:
 
Okres:
 
 
PSČ:
 
3.3. Dátum a čas umiestnenia
Dátum:
 
Čas:
 
3.4. Miesto, z ktorého bolo staré vozidlo odstránené
Adresa
Ulica:
 
 
Obec:
 
Okres:
 
 
PSČ: