dnes je 17.4.2024

Input:

31/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

31/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Žitavský luh (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, kačice chrapľavej a kane močiarnej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a v okrese Nitra v katastrálnom území Žitavce.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 155,40 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom území považuje
a) budovanie alebo obnova odvodňovacích systémov,
b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu1) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,2)
c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy1) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,
d) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,3)
e) rozorávanie ostatnej zatrávnenej plochy,
f) likvidácia, rozorávanie alebo zmenšovanie rozlohy zamokrených terénnych depresií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje
a) manipulovanie s výškou vodnej hladiny od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) chytanie, usmrcovanie alebo lov zveri od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c) rekreačný lov rýb od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje
a) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla,
c) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, pozemkoch dočasne nevyužívaných na rastlinnú výrobu,1) porastoch trste, pálky alebo drevinách rastúcich mimo lesa,
d) pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na zamokrených terénnych depresiách okrem odstraňovania inváznych druhov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
e) pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja alebo odvodňovacích priekopách okrem odstraňovania inváznych druhov,
f) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr,
g) vjazd alebo státie s motorovým