dnes je 24.2.2024

Input:

117/2002 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

117/2002 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. februára 2002
o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov
a) pri banskej činnosti, 1)
b) pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, pri zabezpečení a likvidácii banských diel a lomov, ako aj pri vyhľadávaní a prieskume ložísk nevyhradených nerastov.2)
§ 2
Pracovisko
Pracoviskom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky priestory určené ako pracovné miesta a hlavné a vedľajšie prevádzky, ako aj zariadenia slúžiace na vykonávanie činností podľa § 1 vrátane ubytovní, prístupné zamestnancom v súvislosti s vykonávaním ich práce.
§ 3
Všeobecné požiadavky
(1) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby
a) boli pracoviská projektované, vybudované, vybavené, uvedené do prevádzky, prevádzkované a udržiavané tak, aby zamestnanci mohli vykonávať pridelenú prácu bez ohrozenia vlastnej bezpečnosti a zdravia alebo bezpečnosti a zdravia iných zamestnancov,
b) sa práca na pracoviskách vykonávala pod dozorom zodpovednej osoby,
c) práca spojená s osobitným nebezpečenstvom bola zverená len oprávneným zamestnancom a vykonávaná v súlade s vydanými pokynmi,
d) všetky vydané pokyny boli zrozumiteľné pre všetkých zamestnancov, ktorých sa týkajú,
e) boli k dispozícii primerané prostriedky na poskytnutie prvej pomoci,
f) sa v pravidelných časových intervaloch vykonávali cvičenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(2) Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa pred začatím prác alebo činností vypracovala príslušná prevádzková dokumentácia (technologický postup, pracovný postup, dopravný poriadok, prevádzkový poriadok alebo pokyny na obsluhu a údržbu) obsahujúca požiadavky osobitných predpisov;3) prevádzková dokumentácia musí najmä
a) určiť a posúdiť riziká, ktorým sú zamestnanci na pracoviskách vystavení,
b) prijať zodpovedajúce opatrenia, aby sa plnili ustanovenia tohto nariadenia,
c) ustanoviť podmienky na bezpečné vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie pracovísk a ich vybavenia.
(3) Prevádzková dokumentácia sa musí aktualizovať, ak sa na pracoviskách vykonali dôležité zmeny a ak sa vykonali opatrenia na zabránenie opakovania určitých prípadov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a ochranu zdravia.
(4) Ak pracujú na tom istom pracovisku zamestnanci viacerých zamestnávateľov, každý zamestnávateľ je zodpovedný za práce, ktoré riadi. Zamestnávateľ, ktorý je zodpovedný za pracovisko, koordinuje vykonávanie všetkých opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a uvedie vo svojej prevádzkovej dokumentácii cieľ tejto koordinácie a opatrenia