dnes je 29.2.2024

Input:

65/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu

65/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004
o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať miesto vstupu odlišné od miesta určenia podľa osobitného predpisu, 1) v ktorom sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly2) zdravotného stavu rastlín, 3) rastlinných produktov4) alebo iných predmetov5) pôvodom z tretích krajín.6)
§ 2
Miesta vstupu, v ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, 7) pôvodom z tretích krajín, ktoré sú odlišné od miesta určenia, musia spĺňať minimálne podmienky uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.
 
v z.
Pál Csáky v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 65/2004 Z.z.
MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONÁVANIE RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLY RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV PÔVODOM Z TRETÍCH KRAJÍN V MIESTACH VSTUPU
1. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý má na starosti miesta, v ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín, uvedené v § 2,
a) zabezpečuje1) prieskum a diagnostiku škodlivých organizmov alebo spolupracuje s odborníkmi v oblasti diagnostiky,
b) zabezpečuje1) potrebné administratívne, kontrolné a testovacie zariadenia, technické prostriedky a vybavenie podľa bodu 2,
c) zabezpečuje1) priestory na vhodné skladovanie a karanténu zásielok a v prípade potreby na zničenie alebo iné vhodné ošetrenie celej zásielky alebo jej časti,
d) zabezpečuje1) administratívne vybavenie obsahujúce
1. priebežne aktualizované metodické pokyny na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly,
2. priebežne aktualizované metodické pokyny Európskych spoločenstiev na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly,
3. platné znenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti,
4. platné znenia rastlinolekárskych predpisov Európskych spoločenstiev,
5. priebežne aktualizovaný zoznam diagnostických laboratórií, ktoré sú úradne poverené na vykonávanie laboratórnych rozborov na účely zisťovania a určovania škodlivých organizmov, vrátane ich adries a telefónnych čísel,
6. vhodné postupy na zabezpečenie neporušenosti úradne odobratých vzoriek počas prepravy do diagnostických laboratórií a počas vykonávania laboratórnych rozborov,
7. priebežne aktualizovaný