dnes je 15.4.2024

Input:

111/2006 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

111/2006 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2003 bol v Kyjeve podpísaný Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.
Slovenská republika 11. mája 2004 uložila listinu o schválení u depozitára dohovoru, ktorým je vláda Ukrajiny.
Dohovor nadobudol platnosť 4. januára 2006 na základe článku 21 ods. 3.
Príloha k oznámeniu 111/2006 Z.z.
RÁMCOVÝ DOHOVOR
o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
Zmluvné strany,
uznávajúc jedinečnosť prírodného bohatstva Karpát, krásu a ekologické hodnoty, ich dôležitosť ako rezervoára biodiverzity, pramennej oblasti hlavných riek, neodmysliteľného biotopu a útočiska mnohých ohrozených druhov rastlín a živočíchov a najväčšej európskej oblasti nedotknutých lesov, uvedomujúc si, že Karpaty tvoria významné ekologické, ekonomické, kultúrne, rekreačné a životné prostredie priamo v srdci Európy, na ktorom sa podieľajú početné národy a krajiny,
uvedomujúc si dôležitosť a ekologické, kultúrne a sociálno-ekonomické hodnoty horských regiónov, čo podnietilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásiť rok 2002 za Medzinárodný rok hôr, uznávajúc dôležitosť horských oblastí, ako sa to uvádza v kapitole 13 (Trvalo udržateľný rozvoj hôr) Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji (Agenda 21, Rio de Janeiro 1992) a v implementačnom pláne Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji, odvolávajúc sa na Deklaráciu o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji v karpatskom a podunajskom regióne (Bukurešť 2001),
poukazujúc na súvisiace ustanovenia a princípy príslušných globálnych, regionálnych a oblastných právnych nástrojov týkajúcich sa životného prostredia, stratégie a programov,
s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu implementáciu uvedených a už existujúcich nástrojov a vychádzajúc z ostatných medzinárodných programov,
uznávajúc, že Karpaty predstavujú životné prostredie pre miestne obyvateľstvo, a oceňujúc prínos miestneho obyvateľstva k trvalo udržateľnému sociálnemu, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju a zachovaniu tradičných hodnôt v Karpatoch,
uznávajúc dôležitosť oblastnej spolupráce týkajúcej sa ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Karpát v kontexte procesu Životné prostredie pre Európu,
s prihliadnutím na skúsenosti získané v rámci Dohovoru o ochrane Álp (Salzburg 1991), ktorý predstavuje úspešný model ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja horských regiónov a poskytuje spoľahlivý základ nových partnerských iniciatív a ďalšieho posilňovania spolupráce medzi alpskými a karpatskými štátmi,
uvedomujúc si skutočnosť, že úsilie chrániť, udržiavať a trvalo udržateľne hospodáriť s prírodnými zdrojmi Karpát nemôže byť úspešné len v jednej krajine bez možnosti regionálnej a najmä cezhraničnej spolupráce pri dosahovaní ekologickej celistvosti,
dohodli sa takto:
Článok 1
Geografický rozsah
1. Dohovor sa vzťahuje na karpatský región (ďalej len „Karpaty”), tak ako ho vymedzí Konferencia zmluvných strán.
2. Každá zo zmluvných strán môže rozšíriť uplatňovanie dohovoru a jeho