dnes je 15.4.2024

Input:

214/2005 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

214/2005 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4, § 6 ods. 7, § 8 ods. 10, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 7 a 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
výnos zo 4. mája 2005 č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
(oznámenie č. 384/2002 Z.z.).
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov (príloha č. 1),
o metódach na určenie fyzikálno-chemických vlastností chemických látok, o metódach na určenie ich toxikologických vlastností a o metódach na určenie ich ekotoxikologických vlastností (príloha č. 5),
o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov a podrobnosti o požiadavkách na označenie špecifického rizika a označenie na bezpečné používanie chemických látok a chemických prípravkov, ktorých objem obalu neprevyšuje 125 ml (príloha č. 6),
o dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky (príloha č. 8) a
o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov (príloha č. 10).
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2004 (oznámenie č. 709/2004 Z.z.).
Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice:
1. Smernica Komisie 200473ES z 29. apríla 2004, ktorou sa technickému pokroku po dvadsiaty deviatykrát prispôsobuje smernica Rady 67548EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, 30. 4. 2004).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 199945ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30. 7. 1999).
3. Smernica Rady 200466ES z 26. apríla 2004, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 199945ES, 200283ES, 200337ES a 200359ES a smernice Rady 77388EHS, 91414EHS, 9626ES, 200348ES a 200349ES v oblastiach voľného pohybu tovaru, slobody poskytovania služieb, poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem príloh č. 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. októbra 2005.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a možno doň