dnes je 15.4.2024

Input:

2/2005 Z.z., Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.8.2009

2/2005 Z.z.
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
126/2006 Z.z.
1. 6. 2006
ruší článok II
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 10
170/2009 Z.z.
1. 8. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ustanoviť jednotný postup pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí zameraný na zábranu, prevenciu alebo znižovanie škodlivých účinkov spôsobených vystavením hluku vo vonkajšom prostredí.
§ 2
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb a úlohy orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí na
a) určenie expozície hluku vo vonkajšom prostredí pomocou mapovania hluku jednotnými metódami stanovenia hlukových indikátorov,
b) sprístupnenie informácií o hluku vo vonkajšom prostredí a jeho účinkoch verejnosti,
c) prijatie akčných plánov ochrany pred hlukom (ďalej len akčný plán ) na základe výsledkov mapovania hluku, ktorých cieľom je prevencia a zníženie hluku vo vonkajšom prostredí tam, kde je to potrebné, a najmä tam, kde úroveň expozície môže vyvolať škodlivé účinky, a s cieľom ochrany dobrej kvality akustického prostredia.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na posudzovanie a kontrolu zaťaženia vonkajšieho prostredia hlukom, ktorému sú ľudia vystavení najmä v zastavaných oblastiach, vo verejných parkoch alebo v iných tichých oblastiach v aglomerácii, v tichých oblastiach v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných budov a oblastí citlivých na hluk.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na posudzovanie a kontrolu hluku spôsobeného samotnou exponovanou osobou, hluku vo vnútornom prostredí budov, 1) hluku na pracoviskách, hluku vnútri dopravných prostriedkov, hluku vo vojenských výcvikových priestoroch a hluku vo výcvikových zariadeniach Policajného zboru.
(4) Plnenie úloh samosprávnych krajov podľa tohto zákona je preneseným výkonom štátnej správy.
§ 3
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a) hluk vo vonkajšom prostredí je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti,
b) škodlivý účinok je nepriaznivý účinok na ľudské zdravie,
c) expozícia je vystavenie človeka alebo územia účinkom hluku,
d) aglomerácia je časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov a ktorej hranice sa určia podľa § 7 ods. 3,
e) tichá oblasť v aglomerácii je oblasť, v ktorej hodnota vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom hluku nepresahuje príslušnú akčnú hodnotu,2)
f) tichá oblasť v otvorenej krajine je oblasť určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá nie je narušená hlukom z dopravy po pozemnej komunikácii, železničnej dopravy, leteckej dopravy, priemyselnej činnosti alebo rekreačných aktivít,
g) väčšia pozemná komunikácia je pozemná komunikácia, 3) ktorá má viac ako 3 000 000