dnes je 15.4.2024

Input:

242/2005 Z.z., Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov

242/2005 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách
výnos z 23. mája 2005 č. 2537/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov.
Týmto výnosom sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné právne akty Európskej únie, ktorými sa menia metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu množstva aflatoxínov, olova, kadmia, ortuti, 3-MCPD, ochratoxínu A a dioxínov a dioxínom príbuzných polychlórovaných bifenylov v potravinách.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 15/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 35/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.