dnes je 9.12.2023

Input:

319/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku

319/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004,
ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Zóny Pieninského národného parku
Územie Pieninského národného parku (ďalej len národný park ) sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A, B, C a D.
§ 2
Zóna A
(1) Časti územia národného parku, ktoré predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov, sa vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany.
(2) Územie zóny A sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce a Lesnica.
(3) Zóna A má výmeru 277, 16 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
§ 3
Zóna B
(1) Časti územia národného parku, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny A alebo ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, kde cieľom je ochrana týchto významných biotopov alebo druhov, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany.
(2) Územie zóny B sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.
(3) Zóna B má výmeru 836, 82 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
§ 4
Zóna C
(1) Časti územia národného parku, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny B alebo ktoré predstavujú významné prvky územného systému ekologickej stability alebo biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, narušené činnosťou človeka, sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany.
(2) Územie zóny C sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.
(3) Zóna C má výmeru 2579, 43 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
§ 5
Zóna D
(1) Časti územia, ktoré nie sú vyčlenené v zóne A, B a ani v zóne C, patria do zóny D s druhým stupňom ochrany.
(2) Cieľom ochrany zóny D je ochrana a zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia.
(3) Územie zóny D sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce a Lesnica. Zónu D tvoria súvislo zastavané časti obcí na území národného parku.
(4) Zóna D má výmeru 56, 21 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
§ 6
Dokumentácia
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice národného parku a zón, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade