dnes je 14.4.2024

Input:

39/2007 Z.z., Zákon o veterinárnej starostlivosti, v znení účinnom k 15.3.2021

39/2007 Z.z.
ZÁKON
z 12. decembra 2006
o veterinárnej starostlivosti
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
99/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení § 10 a § 11
274/2009 Z.z.
1. 9. 2009
dopĺňa § 10
299/2009 Z.z.
1. 10. 2009
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
391/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení prílohu č. 9
342/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 101 novelizačných bodov
242/2012 Z.z.
17. 8. 2012
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
42/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
145/2013 Z.z.
1.7. 2013
dopĺňa § 54d a prílohu č. 10
387/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
101/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
204/2014 Z.z.
1. 8. 2014
dopĺňa § 16 a poznámku pod čiarou
376/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 39, § 41 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 36 a poznámku pod čiarou
184/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 215 novelizačných bodov
184/2018 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 6 odsek 2 písm. aw)
184/2018 Z.z.
31. 10. 2019
dopĺňa § 22 odsek 17
91/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa § 51 a § 54h
387/2019 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 22, § 54h, § 55 a poznámku pod čiarou
65/2021 Z.z.
15. 3. 2021
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje
a) veterinárne požiadavky na zdravie zvierat, násadové vajcia a na spermu, embryá a vajíčka zvierat (ďalej len „zárodočné produkty”) z hľadiska zdravia zvierat a na ochranu zvierat,
b) veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu1) vrátane vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov2) (ďalej len „živočíšny vedľajší produkt”), krmív2aa) a vybraných produktov rastlinného pôvodu2a) v záujme ochrany zdravia zvierat,
c) veterinárne požiadavky na zvieratá, násadové vajcia, ako aj na produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov2) v záujme ochrany zdravia ľudí,
d) práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania,
e) organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo veterinárnej oblasti,
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.3)
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) obchodom obchod so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a ostatnými produktmi podľa tohto zákona medzi členskými štátmi Európskej únie alebo štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”),
b) treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom,
c) iným výstupom výstup zásielky pochádzajúcej z tretej krajiny
1. prechádzajúcej cez územie Slovenskej republiky do inej tretej krajiny alebo
2. odosielanej zo slobodného pásma, alebo colného skladu do inej tretej krajiny,
d) farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová inak voľne žijúca zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového využitia alebo iného využitia a na účely zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach vrátane chovu pod šírym nebom; zver vo farmovom chove sa považuje za hospodárske zvieratá,
§ 3
Veterinárne požiadavky
Veterinárnymi požiadavkami podľa § 1 ods. 1 sú
a) pri zvieratách, násadových vajciach a zárodočných produktoch
1. kontrola chorôb zvierat,
2. hlásenie chorôb zvierat,
3. identifikácia a registrácia zvierat,
4. zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov,
5. zdravotné požiadavky pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami a zárodočnými produktmi a pri vývoze, prevoze a dovoze zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov,
6. ochrana zvierat,
b) pri produktoch živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu
1. dodržiavanie opatrení zameraných na zdravie a ochranu zvierat pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
2. dodržiavanie opatrení pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh v