dnes je 29.2.2024

Input:

232/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, v znení účinnom k 1.7.2011

232/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 30. marca 2006
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
176/2011 Z.z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. d) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a) o vyznačovaní ťažby dreva a postupe vyznačovania ťažby dreva,
b) o písomnom súhlase na ťažbu dreva,
c) o ciache, inom povolenom označení vyťaženého dreva a ich registrácii,
d) o označovaní vyťaženého dreva,
e) o dokladoch o pôvode dreva,
f) o vedení evidencie dokladov o pôvode dreva.
§ 2
Vyznačovanie ťažby dreva
(1) Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom s priemerom najmenej päť centimetrov alebo čitateľnou ciachou vo výške 130 centimetrov od zeme na kmeni a na koreňovom nábehu.
(2) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom podrastovým sa pri zakladaní východísk obnovy lesa označia okrajové stromy nezmazateľným farebným šikmým pásom, širokým najmenej päť centimetrov, z vnútornej strany obnovovaného prvku tým istým druhom farby, ktorým sa vyznačia jednotlivé stromy určené na výrub, ak sa tieto stromy nevyznačia ciachou. Na vyznačenie úmyselnej ťažby dreva nemožno použiť červenú ani bielu farbu. Okrajové stromy sa do času rozširovania východísk obnovy lesa nerúbu. Vo fáze dorubu sa jednotlivé stromy určené na výrub nevyznačujú.
(3) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom holorubným sa východiská obnovy označia podľa odseku 2. Jednotlivé stromy určené na výrub sa nevyznačujú.
(4) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom výberkovým a účelovým sa vyznačia jednotlivé stromy určené na výrub podľa odseku 1.
(5) Pri mimoriadnej ťažbe dreva sa okrajové stromy označujú po obvode plochy odlesnenia nezmazateľnými ležatými písmenami x červenej farby; tie stromy sa nerúbu.
(6) Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej vzniká holina, označujú sa len hraničné stromy po obvode plochy holiny, a to nezmazateľnými ležatými písmenami x bielej farby; tie stromy sa nerúbu.
(7) Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej nevzniká holina, vyznačujú sa jednotlivé stromy bielym farebným znakom podľa odseku 1; vývraty, zlomy do troch metrov výšky a suché stromy bez kôry sa nevyznačujú.
(8) Vyznačené stromy určené na výrub sa vedú v evidencii, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Výpočet objemu dreva určeného na ťažbu sa vykoná podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2. Na zaevidovanie vyznačených stromov na výrub a výpočet objemu dreva určeného na ťažbu možno použiť výstup z počítača, ak obsahuje údaje podľa príloh č. 1 a 2. O stromoch určených na výrub, ktoré sú súčasťou ochranných opatrení a obranných opatrení proti biotickým škodlivým činiteľom, vedie sa osobitná evidencia uvedením dielca, evidenčného čísla stromu (lapáka), dátumu ich výrubu, dátumu vykonaných kontrol a spôsobu ich asanácie.
(9) Ak sa pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov ťažba dreva nevyznačí, objem dreva určeného na ťažbu sa určí podľa hospodárskych opatrení