dnes je 29.2.2024

Input:

117/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z.

117/2007 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 414/2012 Z.z.]
ZÁKON
z 9. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno a) znie:
„a) kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; v prípade emisie skleníkových plynov jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého,”.
2. V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo jej časti”.
3. V § 2 písm. i) sa slová „pridelenú kvótu” nahrádzajú slovami „pridelené kvóty”.
4. V § 2 písm. j) sa v prvom bode slovo „komisia” nahrádza slovom „Komisia”.
5. § 2 sa dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:
„o) projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor”) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
p) jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
r) jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.”.
6. V § 7 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „ministerstvu” nahrádza slovami „správcovi registra”.
7. V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) údaje podľa osobitného predpisu,4aak ide o žiadateľa, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a Príloha III a IV nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2004).”.
8. V § 7 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Správca registra zapíše žiadateľa do registra a zriadi mu účet kvót do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5. Správca registra postupuje v konaní o žiadosti o účasť v schéme obchodovania podľa osobitného predpisu.4bZapísaním do registra sa žiadateľ stáva účastníkom schémy obchodovania alebo účastníkom systému obchodovania, alebo účastníkom schémy obchodovania a aj účastníkom systému obchodovania.
(7) Správca registra zapíše povinných a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania do registra a zriadi im účet kvót na základe ich žiadosti, ktorú sú povinní podať do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a ktorá obsahuje údaje podľa odseku 5; postupuje pri tom podľa odseku 6.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
4b Nariadenie Komisie (ES) č.