dnes je 15.4.2024

Input:

408/2003 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, v znení účinnom k 1.6.2010

408/2003 Z.z.
[zrušené č. 137/2010 Z.z.]
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2003
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší vyhlášku
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a)   zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok (ďalej len „množstvo emisie”),
b)   spôsob a podmienky zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
c)   požiadavky na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia,
d)   náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania.
§ 2
Zisťovanie množstva emisie
(1)  Množstvo emisie zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj”) sa zisťuje pre znečisťujúcu látku, ak
a)  je uvedená v zozname znečisťujúcich látok a vybraných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné kvóty a všeobecné podmienky prevádzkovania, a pre plynné látky spôsobujúce skleníkový efekt,1)
b)   podlieha poplatkovej povinnosti,2)
c)   sú pre ňu určené podmienky ochrany ovzdušia alebo emisné limity podľa § 22 ods. 6 zákona.
(2)  Množstvo emisie sa zisťuje ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých výrobno-prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie zisťovania množstva emisie skutočne nastali; množstvo emisie sa člení podľa poplatkových režimov, ak ide o znečisťujúce látky, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti.2)
(3)  Množstvo emisie počas prevádzky zdroja alebo jeho častí v súlade s dokumentáciou sa zisťuje postupom podľa odseku 4, ktorý je schválený pre príslušný zdroj alebo jeho časti, s prihliadnutím na požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)  Postupy výpočtu množstva emisie a ich poradie podľa technickej odôvodnenosti sú:
a)  výpočet podľa jednoznačnej emisnej závislosti, ak závislosť, ktorej charakteristiky sú uvedené v prílohe č. 1, vyplýva z vlastností technológie,
b)   automatizovaný výpočet, ak sa údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstve emisie zisťujú kontinuálnym oprávneným meraním (ďalej len „kontinuálne meranie”) (§ 6),
c)   výpočet s použitím reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho hmotnostného toku, ak sa dobrovoľne na účely výpočtu množstva emisie zisťujú periodickým diskontinuálnym oprávneným meraním (ďalej len „periodické meranie”),
d)   výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa zisťuje periodickým meraním na účely preukázania dodržania určeného emisného limitu, ak je z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívny,
e)   výpočet s použitím hmotnostného toku alebo koncentrácie, ktoré sa zisťujú periodickým meraním na účely preukázania dodržania určeného emisného limitu, ak sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne,
f)