dnes je 14.4.2024

Input:

23/2003 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken, v znení účinnom k 15.9.2010

23/2003 Z.z.
[zrušené č. 301/2012 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
385/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení a dopĺňa § 1, § 4 a prílohu č. 1 a č. 3
431/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a č. 3
106/2010 Z.z.
15. 9. 2010
mení a dopĺňa § 4a, prílohu č. 1, č.2 a č. 3
ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu (ďalej len „analýza”) dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken vrátane prípravy skúšobných vzoriek a skúšobných vzoriek na analýzu na účely určenia zloženia textilných výrobkov1) uvádzaných na trh.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)  laboratórnou objemovou vzorkou časť vzorky textilného materiálu predbežne spracovaného na účel odstránenia nevláknových látok, z ktorej sa odoberajú skúšobné vzorky,
b)  skúšobnou vzorkou vzorka vhodnej veľkosti na analýzu získaná z laboratórnych objemových vzoriek z násady predmetov určených na analýzu,
c)  skúšobnou vzorkou na analýzu časť skúšobnej vzorky, z ktorej sa má určiť jednotlivý skúšobný výsledok.
§ 3
(1)  Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá laboratórne určuje zloženie textilných výrobkov1) uvádzaných na trh, je povinná postupovať
a)  pri príprave skúšobných vzoriek a skúšobných vzoriek na analýzu podľa prílohy č. 2,
b)  pri analýze dvojzložkových zmesí textilných vláken podľa prílohy č. 3,
c)  pri analýze trojzložkových zmesí textilných vláken podľa prílohy č. 4.
(2)  Ak fyzická osoba alebo právnická osoba skúša také dvojzložkové zmesi textilných vláken textilných výrobkov uvádzaných na trh, pri ktorých nie je určená žiadna záväzná metóda analýzy, určí zloženie textilných výrobkov1) metódou, ktorú si vyberie.
§ 4
(1)  Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá postupuje podľa § 3, je povinná vypracovať správu o výsledku analýzy zmesí textilných vláken.
(2)  Správa o výsledku analýzy zmesí textilných vláken obsahuje
a)  varianty, ktoré sa použili na analýzu, opis použitých postupov, výsledky reakcií a opravy,
b)  podrobnosti o každej osobitnej predbežnej príprave vzoriek,
c)  jednotlivé výsledky a ich aritmetický priemer zaokrúhlený na jedno desatinné miesto,
d)  ak je to možné, presnosť metódy pre každú zo zložiek podľa prílohy č. 4 časti IV,
e)  stupeň presnosti použitej metódy podľa § 3 ods. 2, ak je známy.
§ 4a
Týmto  nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003.
 
Mikuláš Dzurinda v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 23/2003 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV Európskej únie
1.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa