dnes je 15.4.2024

Input:

397/2003 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, v znení účinnom k 1.1.2014

397/2003 Z.z.
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. septembra 2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
209/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 29 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)  podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
b)  spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
c)  smerné čísla spotreby vody.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)  nárazovým vypúšťaním odpadových vôd občasné vypúšťanie odpadových vôd v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch do verejnej kanalizácie,
b)  koeficientom dennej nerovnomernosti podiel maximálnej hodnoty denného prietoku odpadových vôd Qmaxd (m3. d-1), ktorý sa vyskytol za rok, a priemerného denného prietoku odpadových vôd za to isté obdobie Qd (m3. d-1),
c)  koeficientom hodinovej nerovnomernosti podiel maximálneho hodinového prietoku dosiahnutého v roku Qmaxh (m3. h-1) a priemerného denného prietoku odpadových vôd Qd (m3. d-1) vydeleného 24,
d)  smerným číslom spotreby vody štatisticky určené jednotkové množstvo vody pre jednotlivé druhy spotreby vody za obdobie jedného roka,
e)  redukovanou plochou súčin danej plochy a súčiniteľa odtoku zaradeného podľa kategórie A až C.
§ 3
(1) Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje
a)  určeným meradlom podľa osobitného predpisu,1)
b)  smernými číslami spotreby vody, ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané.
(2) Ak sa meranie množstva vody dodávanej verejným vodovodom zabezpečuje určeným meradlom, určí sa množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu odpočtom z tohto meradla.
(3) Meranie množstva vody na účely spoplatnenia sa zabezpečuje určeným meradlom vlastníka verejného vodovodu.
(4) Odberateľ vody si môže na vnútornom vodovode osadiť meradlo vody na vlastné náklady. Takéto meradlo môže slúžiť na určenie časti množstva vody odobratej odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, ak spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.1)
(5) Meradlo sa umiestňuje v súlade s technickými podmienkami na osadenie a funkciu meradla tak, aby bolo možné odčítať údaj z meradla.
(6) Ak sa na meradle zistí porucha, množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určí podľa § 30 ods. 4 zákona.
(7) Ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom,