dnes je 17.4.2024

Input:

274/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel, v znení účinnom k 30.9.2007

274/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004
o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
376/2007 Z.z.
30. 9. 2007
mení § 3
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel.
(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na civilné podzvukové prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 34 000 kg a viac alebo s certifikovaným vnútorným usporiadaním miest na sedenie pre viac ako 19 cestujúcich okrem miest na sedenie pre posádku.
§ 2
(1) Do registra lietadiel1) nemožno zapísať civilné podzvukové prúdové lietadlá, ktorým nebolo vydané osvedčenie o hlukovej spôsobilosti minimálne podľa požiadaviek uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)
(2) Podmienkou udelenia súhlasu tuzemskému leteckému dopravcovi podľa osobitného predpisu3) na vykonávanie leteckej dopravy s použitím lietadla iného leteckého dopravcu alebo držiteľa osvedčenia leteckého prevádzkovateľa je osvedčenie o hlukovej spôsobilosti minimálne podľa požiadaviek uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)
(3) Podmienkou vydania povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi podľa osobitného predpisu4) na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy s civilným podzvukovým prúdovým lietadlom je osvedčenie o hlukovej spôsobilosti minimálne podľa požiadaviek uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)
§ 3
(1) Ustanovenia § 2 sa nevzťahujú na historické lietadlá.
(2)  Ustanovenie § 2 ods. 3 sa nevzťahuje na lietadlá uvedené v nariadení Komisie Európskych spoločenstiev.5)
(3)  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) pri uplatňovaní § 2 ods. 3 môže vydať povolenie na nepravidelnú leteckú dopravu lietadlami
a) na lety výnimočnej povahy,
b) vykonávajúcimi lety na účely úprav, opráv a údržby.
(4)  Ministerstvo pri uplatňovaní § 2 ods. 3 uzná výnimky poskytnuté členskou krajinou Európskeho spoločenstva lietadlám zapísaným v registri tejto krajiny.
(5)  Ministerstvo informuje príslušné úrady ostatných členských štátov Európskeho spoločenstva a Európsku komisiu o historických lietadlách zapísaných v registri lietadiel a o udelení súhlasu tuzemskému leteckému dopravcovi podľa osobitného predpisu3) na vykonávanie leteckej dopravy s použitím historického lietadla iného leteckého dopravcu alebo držiteľa osvedčenia leteckého prevádzkovateľa.
§ 4
(1) V záujme ochrany životného prostredia pred hlukom z lietadiel môže ministerstvo rozhodnúť o zavedení prevádzkových obmedzení a dodatočných odplát za použitie letiska7) ako protihlukových opatrení aj na verejných letiskách na území Slovenskej republiky, na ktorých sa neuskutoční viac než 50 000 vzletov alebo pristátí civilných podzvukových lietadiel za rok v priemere za posledné tri kalendárne roky. Ustanovenie § 2