dnes je 15.4.2024

Input:

606/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

606/2005 Z.z.
[zrušené č. 351/2012 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2005,
ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 491/2005 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a) skúšobný poriadok skúšok pre akreditačné konanie (ďalej len „skúška”),
b) sumu paušálnej úhrady nákladov skúšky.
§ 2
(1) Písomná pozvánka na skúšku sa zasiela žiadateľovi, ak jeho písomná žiadosť spĺňa náležitosti uvedené v § 11 ods. 2 zákona, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
(2) Skúška je neverejná a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.
(3) Predmetom skúšky je overenie odborných znalostí podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona.
(4) Žiadateľ sa môže zúčastniť na ústnej časti skúšky po úspešnom absolvovaní písomnej časti skúšky.
(5) Skúšobná komisia hodnotí spoločne písomnú časť skúšky a ústnu časť skúšky a väčšinou hlasov rozhoduje o jej výsledku: „vyhovel” alebo „nevyhovel”. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
(6) Výsledok skúšky skúšobná komisia písomne oznámi žiadateľovi do 14 dní po jej vykonaní.
§ 3
Paušálna úhrada nákladov na skúšku je
a) 10 000 Sk za skúšku a za prvý odbor činnosti,
b)  2 000 Sk za každý ďalší odbor činnosti.
§ 4
Skúška vykonaná do 31. decembra 2005 sa považuje za skúšku vykonanú podľa tejto vyhlášky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
 
László Miklós v. r.