dnes je 15.4.2024

Input:

68/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov

68/2004 Z.z.
[zrušené č. 444/2021 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004,
ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu obaľovačov Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes acerbella WALKER (ďalej len obaľovače ).
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) obaľovačmi karanténne škodlivé organizmy živočíšneho pôvodu z čeľade obaľovačovité (Tortricidae), ktoré škodia najmä na rastlinách klinčekov (Dianthus L.) pestovaných v skleníkových kultúrach,
b) rastlinami určenými na pestovanie rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovisko naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovisko sa majú pestovať (napríklad priesady, odrezky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie),
c) primárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny klinčeka (Dianthus L.), chryzantémovky (Chrysanthemum L.), muškátu (Pelargonium L HERIT ex AIT.), ruže (Rosa L.) vrátane rezaných kvetov,
d) sekundárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny akácie (Acacia MILL.), borovice (Pinus L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cezmíny (Ilex L.), citrónovníka (Citrus L.), cyprusu (Cupressus L.), ďateliny (Trifolium spp.), garbiarnika (Coriaria L.), gerbery (Gerbera CASS.), hrachu siateho (Pisum sativum L.), hruškovca (Persea MILL.), jablone (Malus MILL.), jahody (Fragaria L.), javora (Acer L.), jazmínu (Jasminum L.), kapusty (Brassica spp.), ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.), mahónie (Mahonia NUTT.), maliny a ostružiny (Rubus L.), mrkvy obyčajnej (Daucus carota L.), orgovánu (Syringa L.), prýštca (Euphorbia L.), rajčiaka jedlého (Lycopersicon lycopersicum (L.) KARSTEN ex FARW.), ranostaja (Coronilla L.), rododendronu (Rhododendron L.), slivky (Prunus L.), smreka (Pinus A. DIETR.), topoľa (Populus L.), tuje (Thuja L.), viky (Vicia L.) a vavrína (Laurus L.).
§ 3
(1) Každý, kto zistí výskyt alebo má podozrenie z výskytu obaľovačov, je povinný ohlásiť túto skutočnosť Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len kontrolný ústav ).
(2) Kontrolný ústav pri podozrení na výskyt obaľovačov zabezpečí odber vzoriek a ich diagnostikovanie v diagnostickom laboratóriu kontrolného ústavu. Každú vzorku musí sprevádzať záznam o odbere vzorky. Do ukončenia laboratórnych testov platia ustanovenia odseku 3 písm. a).
(3) Po potvrdení výskytu obaľovačov kontrolný ústav
a) zakáže rozhodnutím uvádzanie do obehu hostiteľských rastlín uvedených v § 2 písm. c) a d) (ďalej len hostiteľské rastliny ) napadnutých obaľovačmi alebo podozrivých z napadnutia,
b) zistí pôvod škodlivých organizmov,
c) vykoná