dnes je 9.12.2023

Input:

392/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach, v znení účinnom k 1.9.2010

392/2007 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
327/2010 Z.z.
1. 9. 2010
mení a dopĺňa prílohu č. 5
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma
prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)  Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach je v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnom území Turčianske Teplice. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach je v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnych územiach Turčianske Teplice, Diviaky, Háj a Dolná Štubňa. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)  Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)  Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)  Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva”), na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Martine, stálom pracovisku v Turčianskych Tepliciach a na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach.
§ 2
Druhy činností zakázaných v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 23/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
 
Ivan Valentovič v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 392/2007 Z.z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 392/2007 Z.z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 392/2007 Z.z.
POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH
LIEČIVÝCH ZDROJOV V TURČIANSKYCH TEPLICIACH
Ochranné pásmo I. stupňa v Turčianskych Tepliciach
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Štátna mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 5 000, list Horná Štubňa 4-6.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť a zohľadňuje geologicko-hydrogeologické pomery a urbanistické využitie územia. Západná hranica vedie po ulici J. Kollára od ostrovčeka cesty pri liečebnom dome Alfa, parcelné číslo KN 976/1, po križovatku pri štadióne, kde sa otáča smerom na východ a kolmo pretína tok Teplica, pokračuje Školskou ulicou až po križovatku s Partizánskou ulicou. Východná hranica vedie po Partizánskej ulici smerom na sever, kde pri pravouhlom otáčaní ulice pokračuje smerom severoseverozápad - juhojuhovýchod medzi rekreačné stredisko a budovu mestského úradu, kde sa otáča smerom na západ. Severná hranica kolmo pretína ulicu SNP