dnes je 17.4.2024

Input:

64/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o chránených zónach, v znení účinnom k 15.6.2006

64/2004 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004
o chránených zónach
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2005 Z.z.
30. 4. 2005
mení 9 novelizačných bodov
399/2006 Z.z.
15. 6. 2006
mení 12 novelizačných bodov
490/2007 Z.z.
1. 11. 207
mení a dopĺňa prílohu č 1 a prílohu č. 2
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje
a) vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci Európskeho spoločenstva,
b) pravidlá prepravy rastlín, 1) rastlinných produktov2) alebo iných predmetov3) cez chránenú zónu a v rámci chránenej zóny,
c) zoznam chránených zón.
§ 2
(1) Na účely tohto nariadenia sa chránenou zónou rozumie územie v rámci Európskeho spoločenstva, na ktorom nie je usídlený alebo endemický jeden škodlivý organizmus alebo viac škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise4) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, pričom sú usídlené v jednej časti alebo vo viacerých častiach Európskej únie.5)
(2) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) môže požiadať Komisiu Európskeho spoločenstva o uznanie chránenej zóny. Pred podaním žiadosti o uznanie chránenej zóny musí Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len kontrolný ústav ) prijať akčný program, ktorý potvrdí, že jeden škodlivý organizmus alebo viac škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise, 4) vo vzťahu ku ktorým sa má určité územie uznať ako chránená zóna, nie sú v príslušnom území endemické alebo usídlené. Akčný program monitorujú osoby, ktoré boli poverené zodpovednými úradnými orgánmi.6)
(3) Akčný program podľa odseku 2 obsahuje
a) prieskum výskytu príslušného škodlivého organizmu alebo škodlivých organizmov, ktorý je založený na poznatkoch jeho bionómie, agronomických podmienok a podmienok životného prostredia príslušného územia a ktorý sa vykonal pomocou vhodných metód vrátane kontroly pestovateľského substrátu, porastov, a ak je potrebné, aj pomocou laboratórneho testovania,
b) stály režim zabezpečujúci pravidelný a systematický prieskum výskytu príslušného škodlivého organizmu, ktorý sa vykonáva v chránenej zóne vo vhodných termínoch, a to aspoň raz ročne,
c) systém vedenia a uchovávania záznamov o výsledkoch prieskumu.
(4) Prieskumy podľa odseku 3 vykonávajú fytoinšpektori alebo osoby poverené7) kontrolným ústavom. Tieto osoby musia mať potrebnú kvalifikáciu na vykonávanie prieskumov a sú oprávnené vstupovať na všetky príslušné pozemky a odoberať vzorky rastlín, rastlinných produktov alebo pestovateľských substrátov.
(5) Metodika prieskumov, ich vykonania a výsledky sú prístupné pre odborníkov podľa osobitného predpisu.8) Uvedené údaje oznámi9) Európskej komisii ministerstvo.
(6) Pri vykonávaní prieskumov podľa odseku 3 v prípade škodlivých organizmov živočíšneho pôvodu, okrem háďatiek, ktoré škodia na lesných drevinách alebo rastlinných produktoch z nich a ktoré napádajú lesné kultúry bežne pestované vo voľnej pôde, sa postupuje podľa odsekov 7 až 11.
(7) Prieskum sa vykoná na príslušnom území. Na