dnes je 15.4.2024

Input:

52/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh, v znení účinnom k 1.9.2022

52/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
184/2010 Z.z.
30. 6. 2010
mení a dopĺňa § 17, prílohu č. 2,3,5
90/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a dopĺňa § 9 ods. 1 písm. a)
99/2013 Z.z.
1. 9. 2013
dopĺňa § 7 a prílohy č. 3 a č. 5
274/2016 Z.z.
1. 4. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
109/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
209/2020 Z.z.
1. 8. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
350/2021 Z.z.
1. 2. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
77/2022 Z.z.
1. 9. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) požiadavky na rody a druhy krmovín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody a ktorých osivo krmovín pri výrobe a uvádzaní na trh musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín,
c) požiadavky na výrobu osiva krmovín,
d) podmienky uvádzania osiva krmovín na trh,
e) podmienky dovozu osiva krmovín,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom krmovín,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva krmovín uvádzaných na trh.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo krmovín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina”), a ktoré je označené a dostatočne izolované podľa tohto nariadenia vlády.
§ 2
Požiadavky na osivo krmovín
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva krmovín na trh musí spĺňať osivo tých druhov krmovín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ak toto nariadenie vlády ďalej neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) uznávacím konaním systém, pri ktorom sa overujú biologické a osivové hodnoty osiva krmovín hodnotením množiteľského porastu, laboratórnym rozborom vzorky osiva krmovín alebo vegetačnou skúškou,
b) množiteľským porastom porast určený na výrobu osiva prihláseného na uznávanie,
c) šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému opisu odrody vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, ktoré slúži na výrobu predzákladného osiva a nepodlieha uznávaciemu konaniu, ak nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného osiva,
d) uznaným osivom krmovín osivo, ktoré pochádza z množiteľských porastov a spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2,
e) kategóriami osiva krmovín šľachtiteľské osivo, predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo, ktorými je rozlíšená ich biologická hodnota a rozsah sledovaných vlastností,
f) predzákladným osivom krmovín osivo vyrábané priamo udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom ako kategória predchádzajúca základnému množiteľskému materiálu, ktoré spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávané kontrolným ústavom,
g) uvádzaním osiva krmovín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva krmovín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva krmovín, ak táto činnosť nie je zameraná na obchodné účely,