dnes je 20.6.2024

Input:

344/2009 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, v znení účinnom k 1.1.2014

344/2009 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 10. augusta 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
227/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení prílohu č. 34
125/2012 Z.z.
15. 4. 2012
mení a dopĺňa 98 novelizačných bodov
489/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 73 novelizačných bodov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice podľa § 6 ods. 4 zákona a obsahu projektu samostatnej a uznanej bažantnice podľa § 7 ods. 4 zákona,
b) zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových stavov zveri, vekovej a pohlavnej štruktúre a chove zveri podľa § 8 zákona,
c) obsahu evidencie zmlúv vlastníkov podľa § 12 zákona a zmlúv podľa § 13 zákona,
d) ukazovateľoch na určenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej kulminácie,
e) poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu štatútu poradných zborov a chovateľských rád, veľkoplošnom poľovníckom hospodárení podľa § 18 zákona, chovateľských prehliadkach a ich dokumentácii, kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie a obsahu jej činnosti, dokumentácii poľovníckych trofejí podľa § 23 zákona a bodových hodnotách významných poľovníckych trofejí podľa § 68 zákona,
f) počte a druhu poľovníckych zariadení na chov jednotlivých druhov zveri podľa § 26 ods. 1 písm. c) a i) zákona, druhu a množstve krmiva a spôsobe prikrmovania a množstve vnadísk a spôsobe vnadenia zveri podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona,
g) príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže podľa § 27 zákona,
h) poľovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch podľa § 6, 7 a 30 zákona,
i) obsahu evidencie a dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu informačného systému v poľovníctve podľa § 26 ods. 1 písm. i), j), k) a § 31 zákona,
j) organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov skúšobnej komisie a o podrobnostiach pre praktickú prípravu a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych skúšok podľa § 50 zákona,
k) obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podľa § 51 zákona, povolení na lov zveri podľa § 53 zákona,
l) čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri a povoleniach na lov zveri podľa § 55 až 57 zákona,
m) osobitných spôsoboch lovu podľa § 60 a 61 zákona,
n) druhoch skúšok poľovných psov, druhoch, potrebnom počte a kvalifikácii poľovne upotrebiteľných psov na používanie počas lovu, dohľadávania a ochrany zveri podľa § 63 a 65 zákona,
o) značke, jej zakladaní, lístku o pôvode ulovenej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji a evidencii značiek podľa § 64 zákona.
§ 2
Účel uznanej zvernice
(1) Uznaná zvernica sa podľa účelu zriadenia schvaľuje ako
a) generačná zvernica,
b) aklimatizačná zvernica,
c) karanténna zvernica,
d) prezimovacia zvernica,
e) zvernica na výcvik a skúšky poľovných psov.
(2) Generačná zvernica je určená na šľachtenie zveri s vynikajúcimi