dnes je 17.4.2024

Input:

150/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, v znení účinnom k 1.12.2008

150/2008 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
402/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení § 7
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky
a) zaradenia do opatrenia na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „prvé zalesnenie”),
b) poskytovania platieb na prvé zalesnenie.
§ 2
(1) Platbu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.1)
(2) Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu,
a) ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov2) a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná,
b) ktorej výmera je najviac 10 ha a najmenej 0,5 ha súvislej plochy, pričom jej kratšia strana musí merať viac ako 50 m,
c) ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí s prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.3)
(3) Poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie musí byť zalesnená najneskôr do 31. októbra nasledujúceho roka po podaní žiadosti o zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie (ďalej len „žiadosť o zaradenie”), pričom v tomto roku žiadateľ nemôže na túto pôdu požiadať o platby podľa osobitných predpisov.4)
(4) Platby podľa odseku 1 nemožno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu zaradenú do navrhovaných chránených vtáčích území,5) do území európskeho významu6) a do súvislej európskej sústavy chránených území.7)
§ 3
(1) Žiadosť o zaradenie môže podať len osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „žiadateľ”), ktorou je
a) vlastník poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie,
b) nájomca poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie, za podmienky súhlasu jej vlastníka,
c) združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou,
d) združenie nájomcov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou, za podmienky súhlasu jej vlastníka.
(2) Žiadosť o zaradenie predkladá žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre9) (ďalej len „agentúra”) do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.10)
(3) Prílohou k žiadosti o zaradenie je
a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do opatrenia na prvé zalesnenie, druh a počet lesných drevín použitých na zalesnenie podľa projektu starostlivosti o lesný pozemok,11)
b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c) vyjadrenie obvodného lesného úradu o vhodnosti navrhovaného drevinového zloženia a o pôvode reprodukčného materiálu použitého na zalesnenie pozemku,
d) vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, že sa v čase podania žiadosti o zaradenie nevykonáva konanie o pozemkových úpravách.
(4) Žiadosť o zaradenie agentúra zaradí do jednotlivých bodových pásiem.
(5) Do prvého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie