dnes je 17.4.2024

Input:

296/2005 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

296/2005 Z.z.
[zrušené č. 269/2010 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2005,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z. a podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením vlády sa ustanovujú
a)  požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,
b)  limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach,
c)  požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku,
d)  limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do povrchových vôd.
§ 2
Požiadavky na kvalitu povrchovej vody
a kvalitatívne ciele povrchovej vody
(1)  Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)  Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)  Požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb uvedené v prílohách č. 1 a 2 vyjadrujú prípustný stupeň znečistenia povrchovej vody pri 355-dňovom prietoku alebo pri najmenšom zaručenom prietoku.
§ 3
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd
(1)  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia zohľadňujú súčasný stav poznania a ekonomicky udržateľné možnosti technických riešení odvádzania a čistenia odpadových vôd.1)
(2)  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd2) sú uvedené v prílohe č. 3 časti A.1.
(3)  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd3) sú uvedené v prílohe č. 3 časti A.2.
(4)  Pri uplatňovaní prísnejších limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia, ako sú uvedené v prílohe č. 3, posúdia sa požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd do daného recipientu4) pri všetkých výustoch nad posudzovaným profilom.
(5)  Ak sa odpadové vody a osobitné vody vypúšťajú do povrchových