dnes je 14.4.2024

Input:

499/2006 Z.z., Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100

499/2006 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 zákona č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. augusta 2006 č. 2163/2006-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100.
Týmto výnosom sa rozširuje okruh prijímateľov pomoci v starostlivosti o žiakov v súkromných a cirkevných školách, ako aj sortiment poskytovaných mliečnych výrobkov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 16/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.