dnes je 17.4.2024

Input:

572/2004 Z.z., Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 3.8.2011

572/2004 Z.z.
[zrušené č. 414/2012 Z.z.]
ZÁKON
z 19. októbra 2004
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
733/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 9, § 10 a § 11
117/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení, 46 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 19
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa § 15 a § 21
137/2010 Z.z.
1. 7. 2010
ruší čl. II
572/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
47/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a doplňa 51 novelizačných bodov
129/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a doplňa 2 novelizačné body
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa § 13 a prílohu
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len schéma obchodovania ),
b) obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (ďalej len systém obchodovania ),
c) práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ”), a prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania,
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b) prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c) skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A,
d) znečisťujúcimi látkami látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke B,
e) emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
f) prevádzkou
1. stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2. každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania,
g) povinným účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 2 písm. i),
h) dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie emitovať skleníkové plyny na základe podanej žiadosti,
i) prevádzkovateľom lietadla osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo v čase, keď vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak táto osoba nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla, a osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej alebo nepravidelnej leteckej dopravy týkajúcej sa prepravy cestujúcich, nákladu alebo pošty,
j) povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, pre ktorú získal povolenie emitovať znečisťujúce látky a má pridelené kvóty pre znečisťujúcu látku,
k) novým účastníkom schémy obchodovania prevádzkovateľ prevádzky
1. uvedenej v § 24