dnes je 29.2.2024

Input:

341/2007 Z.z., Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. júla 2007 č. O-16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

341/2007 Z.z.
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
opatrenie z 18. júla 2007 č. O-16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.
V tomto opatrení úrad implementoval odporúčania Európskeho rádiokomunikačného výboru ERC 31-04 a 31-05, ktoré predpisujú harmonizovanú procedúru pri vydávaní osvedčení operátora plavebnej pohyblivej služby LRC (Long Range Certificate) a operátora plavebnej pohyblivej služby SRC (Short Range Certificate). Ďalej úrad v opatrení implementoval Odporúčanie Výboru pre elektronické komunikácie ECC (05) 06, ktorým sa zavádza kategória začiatočníckej triedy amatérskeho povolenia, ako aj skúšobné sylaby pre jej získanie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5/2007 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.