dnes je 29.2.2024

Input:

386/2009 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

386/2009 Z.z.
ZÁKON
z 8. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 127/2006 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 519/2008 Z.z. a zákona č. 160/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)  nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie”), ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré nie sú určené výhradne na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,”.
2. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)  nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.”.
3. V § 2 ods. 15 sa slová „elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14” nahrádzajú slovami „elektroodpadu podľa § 54a ods. 17” a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zberné miesto podľa § 48a ods. 17”.
4. Nadpis § 3 znie: „Účel a ciele odpadového hospodárstva”.
5. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.
(3)  Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.”.
6. V § 6 ods. 1 sa slová „500 kg” nahrádzajú slovami „jednu tonu”.
7. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)  zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b) alebo zmenšovania objemu komunálnych odpadov v zariadeniach, ktorých skutočná ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,”.
8. V § 7 ods. 1 písm.