dnes je 14.4.2024

Input:

476/2008 Z.z., Zákon o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., v znení účinnom k 1.6.2013

476/2008 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení § 9, § 11, § 17
69/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
10 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon ustanovuje povinnosti pri používaní energie a požiadavky na efektívnosť pri používaní energie.
§ 2
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) energiou všetky formy komerčne dostupnej energie s výnimkou leteckých palív a ťažkých vykurovacích olejov pre námornú dopravu,
b) využiteľným teplom teplo určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,
c) používaním energie premena, prenos, preprava, distribúcia a spotreba energie,
d) efektívnosťou pri používaní energie efektívne využívanie energetických surovín a energetických médií,
e) energetickou náročnosťou spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba energie na poskytnutú službu,
f) energetickou účinnosťou pomer medzi súčtom energetických výstupov a súčtom energetických vstupov procesu,
g) vykurovaním proces odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru zodpovedajúcim technickým zariadením na účely vytvárania tepelnej pohody alebo požadovaných štandardov vnútorného prostredia,
h) energetickým auditom systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie; výstupom z energetického auditu je písomná správa,
i) opatrením na zvýšenie efektívnosti pri používaní energie činnosť, v dôsledku ktorej dochádza k overiteľnému a merateľnému alebo odhadnuteľnému zvýšeniu energetickej účinnosti alebo zníženiu energetickej náročnosti,
j) celkovou ročnou spotrebou energie súčet všetkých foriem energie na všetkých odberných miestach evidovaných pod spoločným identifikačným číslom podľa jednotnej štatistickej klasifikácie.
k) montážnou prístupnosťou možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bez zásahov do stavebnej konštrukcie.
(2) Spotrebiteľom energie sa rozumie koncový odberateľ energie, ktorý nakupuje energiu pre vlastnú spotrebu.
(3) Obchodnou energetickou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nakupuje energiu na účely ďalšieho predaja bez jej premeny na inú formu energie alebo po jej premene na inú formu energie.
§ 3
Koncepcia a akčné plány efektívnosti pri používaní energie
(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)
a) vypracúva koncepciu efektívnosti pri používaní energie (ďalej len „koncepcia”) minimálne na obdobie desať rokov v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,
b) vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie každých päť rokov a predkladá návrhy na jej zmeny a doplnenie,
c) vypracúva raz za tri roky akčný plán efektívnosti pri