dnes je 29.2.2024

Input:

287/2009 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

287/2009 Z.z.
Zákon
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z.z. a zákona č. 454/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa vykonávať činnosť, ktorá môže byť predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona,”.
Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená g) až p).
2. § 18 znie:
㤠18
(1) Predmetom posudzovania vplyvov sú navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8.
(2) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom povinného posudzovania vplyvov, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v prílohe č. 8 časti A.
(3) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom zisťovacieho konania podľa § 29, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu niektorej z hodnôt uvedených v prílohe č. 8 časti B.
(4) Predmetom povinného posudzovania vplyvov je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 2 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
(5) Predmetom zisťovacieho konania je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 3 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
(6) Príslušný orgán vydá vyjadrenie podľa odsekov 4 a 5 do 15 dní od doručenia úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa prílohy č. 8a a do siedmich dní od vydania vyjadrenia zverejní vyjadrenie v komplexnom informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.
(7) Navrhovateľ je povinný doručiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5 v písomnej forme a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu pred začatím konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)
(8) Príslušný orgán si môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré sú nevyhnutné na vydanie vyjadrenia podľa odsekov 4 a 5.
(9) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti príslušný orgán do siedmich dní od jeho doručenia navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.
(10) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe č. 8.
(11) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8.
(12) Navrhovateľ zamýšľajúci v území chránenom podľa osobitných